วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624787408-11-(90-102).pdf

  

โศภิษฐ์ นามขำ

CAS1100

ชื่อผู้วิจัย   โศภิษฐ์ นามขำ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร, บุญนำ บุญภักดี, พรรณนภา แมดสถาน
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น และออกแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและผู้ปกครอง จำนวน 38 คน ดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใช้วิธีสนทนากลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แนวทางการสนทนากลุ่ม แบบสังเกต แบบประเมินความรู้ ทักษะปฏิบัติ และทัศนคติ และแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กชุมชนหนองใหญ่ มีการดำเนินการแต่ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากยังไม่ได้รับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ได้รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และทัศนคติ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ดังนั้นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำใช้เป็นแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้ โดยคุณครูและผู้ปกครองสามารถบริหารจัดการหรือวางแผนร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this research was to studied the condition of surveillance and promotion early childhood development in Nong Yai Community, Childhood Development Center. Khon Kaen Province and design integrated surveillance and promotion of early childhood development in Nong Yai Community, Childhood Development Center, Khon Kaen Province. The sample group of 38 teachers and parent of childhood. Methodology of research was Qualitative and Quantitative methods; Focus group and Workshop Project the research instruments were the Guideline of Focus group, observations form, Pre and post-test form of Knowledge, Skill and Attitude test in surveillance and promotion of early childhood development, and assessment form on the satisfaction to participate in workshop project.
The results of the research revealed that 1) Conditions of surveillance and promotion of early childhood development in Nong Yai Childhood Development Center, Nong Yai Community, that operations were in progress but were not continuous. Because of there has not been ongoing by parent involvement, and also not awareness in the importance of promoting child development. The model of child development promotion was integrated. The knowledge, skill, and attitude after training were higher than before work in project. The samples were satisfied at the highest level. Therefore, the developed model can be used to effectively surveillance and promote early childhood development in early childhood development centers and can be apply in other areas. The teachers and parents can manage or plan together effectively
The objective of this research was to studied the condition of surveillance and promotion early childhood development in Nong Yai Community, Childhood Development Center. Khon Kaen Province and design integrated surveillance and promotion of early childhood development in Nong Yai Community, Childhood Development Center, Khon Kaen Province. The sample group of 38 teachers and parent of childhood. Methodology of research was Qualitative and Quantitative methods; Focus group and Workshop Project the research instruments were the Guideline of Focus group, observations form, Pre and post-test form of Knowledge, Skill and Attitude test in surveillance and promotion of early childhood development, and assessment form on the satisfaction to participate in workshop project. The results of the research revealed that 1) Conditions of surveillance and promotion of early childhood development in Nong Yai Childhood Development Center, Nong Yai Community, that operations were in progress but were not continuous. Because of there has not been ongoing by parent involvement, and also not awareness in the importance of promoting child development. The model of child development promotion was integrated. The knowledge, skill, and attitude after training were higher than before work in project. The samples were satisfied at the highest level. Therefore, the developed model can be used to effectively surveillance and promote early childhood development in early childhood development centers and can be apply in other areas. The teachers and parents can manage or plan together effectively
Keyword Surveillance, Promotion, Early Childhood Development, The integration