วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624788006-13-(115-123).pdf

  

สมฤกษ์ กาบกลาง

CAS1102

ชื่อผู้วิจัย   สมฤกษ์ กาบกลาง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อภิญญา บ้านกลาง, นันธินีย์ วังนันท์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน การรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ตามกรอบแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในเทศบาลนครขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.2) อายุระหว่าง 46 – 60 ปี (ร้อยละ 28.1) โดยมีอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด (ร้อยละ 39.9) มากกว่าครึ่งจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 52.2) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 52.2) และเป็นประชนชนในกลุ่มเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว (ร้อยละ 25.8) ผู้สูงอายุ (ร้อยละ 18.4) และหญิงตั้งครรภ์ (ร้อยละ 3.9) กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กร้อยละ 49.1 มีการรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 57.9) โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่ออันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 63.1) การรับรู้ความรุนแรงของอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 53.5) การรับรู้ประโยชน์การป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 42.5) การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 53.9) และการรับรู้การคุกคามจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 67.5) นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 37.7)
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเฝ้าระวังและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง และควรรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กและวิธีการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กให้มากยิ่งขึ้น เพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This descriptive research aims to study health impacts from PM 2.5. Perception of health impacts from PM 2.5 according to the Health Belief Model and self-protection behavior from PM 2.5.
The sample consisted of people in Khon Kaen Municipality, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District,
Khon Kaen. Province. Data were collected by using questionnaires and were analyzed by using descriptive statistics.
The results revealed that most of sample were female (63.2 percent) aged between 46-60 years (28.1 percent). Most were labour (39.9 percent), complete primary education (52.2%) and having an average monthly income of less than 5,000 baht / month (52.2 percent). The high risk group of people
impacted by health, including people with chronic illnesses (25.8 percent), the elderly (18.4 percent) and pregnant women (3.9 percent). The sample were affected the health of PM 2.5 accounting for 49.1 percent. The perception of overall health impacts was at the moderate level of 53.5 percentage. The sample group perceived the risk of PM 2.5 hazard at a high level of 63.4 percent, perceived severity of the PM 2.5 problem was moderate at 53.5 percent, perceived benefits of protecting themselves from PM 2.5 was moderate level at 42.5 percent, perceived the obstacles in protecting themselves from PM 2.5 was low level at 53.9 percent, perceived the threat from PM 2.5 was high level at 67.5 percent, and also found that the samples had self - protection behavior from PM 2.5 at a moderate level, 37.7 percent.
The suggestion from this study; relevant agencies should continually monitor and assess the health impacts of PM 2.5 and should campaign to educate more about PM 2.5 and how to protect themselves from PM 2.5 for a sustainable solution
This descriptive research aims to study health impacts from PM 2.5. Perception of health impacts from PM 2.5 according to the Health Belief Model and self-protection behavior from PM 2.5. The sample consisted of people in Khon Kaen Municipality, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen. Province. Data were collected by using questionnaires and were analyzed by using descriptive statistics. The results revealed that most of sample were female (63.2 percent) aged between 46-60 years (28.1 percent). Most were labour (39.9 percent), complete primary education (52.2%) and having an average monthly income of less than 5,000 baht / month (52.2 percent). The high risk group of people impacted by health, including people with chronic illnesses (25.8 percent), the elderly (18.4 percent) and pregnant women (3.9 percent). The sample were affected the health of PM 2.5 accounting for 49.1 percent. The perception of overall health impacts was at the moderate level of 53.5 percentage. The sample group perceived the risk of PM 2.5 hazard at a high level of 63.4 percent, perceived severity of the PM 2.5 problem was moderate at 53.5 percent, perceived benefits of protecting themselves from PM 2.5 was moderate level at 42.5 percent, perceived the obstacles in protecting themselves from PM 2.5 was low level at 53.9 percent, perceived the threat from PM 2.5 was high level at 67.5 percent, and also found that the samples had self - protection behavior from PM 2.5 at a moderate level, 37.7 percent. The suggestion from this study; relevant agencies should continually monitor and assess the health impacts of PM 2.5 and should campaign to educate more about PM 2.5 and how to protect themselves from PM 2.5 for a sustainable solution
Keyword PM 2.5, Health Impacts, Health Belief Model