วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624789564-18-(158-165).pdf

  

Meena Thonkhong

CAS1107

ชื่อผู้วิจัย   Meena Thonkhong
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Nawamin Prachanant Chookiat , Jarat
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลการใช้วิธีการกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง ป.6/1 จำนวน 28 คนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (EN 16201)โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 6 แผน แบบทดสอบความสามารถในการพูดก่อนและหลังเรียน และแบบประเมินความสามารถในการรับรู้ความสามารถของตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าคะแนนที โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1.ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01และ 2.การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการใช้วิธีสอนแบบกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This study aimed: 1) to compare the students’ English speaking ability before and after learning through the Engage- Study- Activate Method; 2) to compare the students’ self-efficacy toward English speaking ability before and after learning through the Engage- Study- Activate Method. The samples of this study were 28 grade 6/1 students who enrolled in English for Daily Life (EN 16201) in the second semester of academic year 2019 at Muangsurin School, in Surin province, Thailand. They were selected by cluster random sampling technique using the classrooms as sampling units. The research instruments were six lesson plans, the pre-test and post-test of speaking performance test, and self¬-efficacy questionnaire. The statistics used to analyze the collected data were mean, standard deviation, and t-test with the statistical significance set at .05 level. The findings were as follows: 1. the students’ English speaking ability after using the Engage- Study- Activate Method was higher than pre-test mean score with statistically significant difference at .01 level. 2. The students’ self-efficacy towards the Engage- Study- Activate Method to improve English speaking ability was higher than before learning in overall with statistical significance at .01 level.
This study aimed: 1) to compare the students’ English speaking ability before and after learning through the Engage- Study- Activate Method; 2) to compare the students’ self-efficacy toward English speaking ability before and after learning through the Engage- Study- Activate Method. The samples of this study were 28 grade 6/1 students who enrolled in English for Daily Life (EN 16201) in the second semester of academic year 2019 at Muangsurin School, in Surin province, Thailand. They were selected by cluster random sampling technique using the classrooms as sampling units. The research instruments were six lesson plans, the pre-test and post-test of speaking performance test, and self¬-efficacy questionnaire. The statistics used to analyze the collected data were mean, standard deviation, and t-test with the statistical significance set at .05 level. The findings were as follows: 1. the students’ English speaking ability after using the Engage- Study- Activate Method was higher than pre-test mean score with statistically significant difference at .01 level. 2. The students’ self-efficacy towards the Engage- Study- Activate Method to improve English speaking ability was higher than before learning in overall with statistical significance at .01 level.
Keyword Engage-Study-Activate (ESA), Speaking ability, Self-efficacy