วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624790540-20-(176-182).pdf

  

วชิรวิชญ์ เพียคำลือ

CAS1109

ชื่อผู้วิจัย   วชิรวิชญ์ เพียคำลือ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กุหลาบ ปุริสาร, อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลการดำเนินงานของผู้บริหารตัวแทน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ และการรับรู้ผลการดำเนินงานของผู้บริหารตัวแทน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ 2) เพื่อศึกษาการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลการดำเนินงานของผู้บริหารตัวแทน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารตัวแทน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 200 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับการบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ และการรับรู้ผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก
2. การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ผลการดำเนินงานของผู้บริหารตัวแทน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were; 1) to study the levels of strategic team management of executive of life insurance agents and performance business perception of krungthai-axa life insurance public company limited and 2) to study strategic team management of executive of life insurance agents related to performance business perception of krungthai-axa life insurance public company limited. Two hundred executive of life insurance agents in north-eastern region of krungthai-axa life insurance public company limited were collected by using questionnaire and convenience sampling. The analytical techniques include frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson product moment correlation coefficient.
The findings revealed as follows:
1. The levels of strategic team management and performance business perception were at high.
2. The strategic team management has a positive relationship on executive of life insurance agents’ performance business perception at a significant level of 0.01
The purposes of this research were; 1) to study the levels of strategic team management of executive of life insurance agents and performance business perception of krungthai-axa life insurance public company limited and 2) to study strategic team management of executive of life insurance agents related to performance business perception of krungthai-axa life insurance public company limited. Two hundred executive of life insurance agents in north-eastern region of krungthai-axa life insurance public company limited were collected by using questionnaire and convenience sampling. The analytical techniques include frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson product moment correlation coefficient. The findings revealed as follows: 1. The levels of strategic team management and performance business perception were at high. 2. The strategic team management has a positive relationship on executive of life insurance agents’ performance business perception at a significant level of 0.01
Keyword Strategic Team Management, Performance Business Perception