วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1307620904.pdf

  

Grairat Pungkabut

CAS1669

ชื่อผู้วิจัย   Grairat Pungkabut
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Julamas Jansrisukot2, Supatra Wanpen3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Investigation of the Current State and Problems in Teaching English Vocabulary and Reading Comprehension of Ninth Grade Students
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE INVESTIGATION OF THE CURRENT STATE AND PROBLEMS IN TEACHING ENGLISH VOCABULARY AND READING COMPREHENSION OF NINTH GRADE STUDENTS
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were: 1) to investigate the current state in teaching English vocabulary and English reading comprehension of ninth grade students; and 2) to investigate the problems in teaching English vocabulary and reading comprehension of ninth grade students. The target group consisted of 15 English teachers who teach ninth grade students, are at least senior professional level teachers and/or at least ten years of experience teaching English as a foreign language, selected through the purposive sampling. The research instrument was the semi-structured interview form. Data were analyzed by using content analysis and presented descriptively. The results revealed that: 1) the current state of all teachers uses three stages, including presentation, practice, and production; as for the stage in teaching English reading comprehension, it has three stages, including pre-reading, while-reading, and post-reading; and 2) the problems in teaching English vocabulary of ninth grade students are word meaning, word use and word pronunciation; as for the problems in teaching English reading comprehension of ninth grade students, they have the problems with vocabulary knowledge, content knowledge, reading strategy and reading motivation.
The purposes of this research were: 1) to investigate the current state in teaching English vocabulary and English reading comprehension of ninth grade students; and 2) to investigate the problems in teaching English vocabulary and reading comprehension of ninth grade students. The target group consisted of 15 English teachers who teach ninth grade students, are at least senior professional level teachers and/or at least ten years of experience teaching English as a foreign language, selected through the purposive sampling. The research instrument was the semi-structured interview form. Data were analyzed by using content analysis and presented descriptively. The results revealed that: 1) the current state of all teachers uses three stages, including presentation, practice, and production; as for the stage in teaching English reading comprehension, it has three stages, including pre-reading, while-reading, and post-reading; and 2) the problems in teaching English vocabulary of ninth grade students are word meaning, word use and word pronunciation; as for the problems in teaching English reading comprehension of ninth grade students, they have the problems with vocabulary knowledge, content knowledge, reading strategy and reading motivation.
Keyword current statement, problems in teaching, English vocabulary, English reading comprehension