วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1289883433.pdf

  

วรญา โรจนาปภาพร

CAS1218

ชื่อผู้วิจัย   วรญา โรจนาปภาพร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล, ธนวรรณ แสงสุวรรณ
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) CAUSAL FACTORS INFLUENCING CUSTOMER LOYALTY FOR ELECTRONIC COMMERCE BUSINESS
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประสมทางการตลาด การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ ความพึงพอใจของลูกค้า ความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ที่เคยซื้อสินค้าผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จำนวน 530 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้และค่าความโด่งของตัวแปรที่ใช้ศึกษา ทำการจัดกลุ่มของตัวแปรโดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปร โดยการวิเคราะห์เส้นทางและได้ทำการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจำลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีต่ออิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติ 2= 623.330, df = 332, 2/df = 1.877, GFI = 0.928, AGFI = 0.906, CFI = 0.974, RMR = 0.048 และ RMSEA = 0.041 จึงสามารถอธิบายได้ว่า แต่ละองค์ประกอบของโมเดลมีความเที่ยงตรงและความสามารถในการพยากรณ์ได้ และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกเส้นทาง
คำสำคัญ ความภักดีของลูกค้า, คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์, การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์, ความไว้วางใจ, ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this study were to examine the validity of the causal model of factors influencing the customer loyalty of the e-commerce researcher developed with empirical data and analyze the influence of electronic service quality, marketing mix, electronic word-of-mouth, customer satisfaction, trust and customer loyalty for electronic commerce business. It is quantitative research. The survey samples consisted of 530 people who used to shop through e-commerce business in Thailand. The data collection tool was a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, skewness, kurtosis, factor analysis and analyzing structural equation models (SEM). The results indicated the causal relationship model that influences E-Commerce customer loyalty is consistent with empirical data. The structural equation models had the goodness of fit index with
2= 623.330, df = 332, 2/df = 1.877, GFI = 0.928, AGFI = 0.906, CFI = 0.974, RMR = 0.048 and RMSEA = 0.041. Therefore can be explained as each component of the model has its own precision and predictability. The results of hypothesis testing showed that the coefficient of influence between the research hypothesis was statistically significant level 0.01 on all paths.
The objectives of this study were to examine the validity of the causal model of factors influencing the customer loyalty of the e-commerce researcher developed with empirical data and analyze the influence of electronic service quality, marketing mix, electronic word-of-mouth, customer satisfaction, trust and customer loyalty for electronic commerce business. It is quantitative research. The survey samples consisted of 530 people who used to shop through e-commerce business in Thailand. The data collection tool was a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, skewness, kurtosis, factor analysis and analyzing structural equation models (SEM). The results indicated the causal relationship model that influences E-Commerce customer loyalty is consistent with empirical data. The structural equation models had the goodness of fit index with 2= 623.330, df = 332, 2/df = 1.877, GFI = 0.928, AGFI = 0.906, CFI = 0.974, RMR = 0.048 and RMSEA = 0.041. Therefore can be explained as each component of the model has its own precision and predictability. The results of hypothesis testing showed that the coefficient of influence between the research hypothesis was statistically significant level 0.01 on all paths.
Keyword Customer Loyalty, Electronic Service Quality, Electronic Word of Mouth, Trust, Electronic Commerce Business