วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1486686171.pdf

  

Wuttichai Yota

CAS1219

ชื่อผู้วิจัย   Wuttichai Yota
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) The Effect of Group Counseling using Eclectic on World Health Organization Quality of Life Brief – Thai of Health Professionals in COVID-19 Situation
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE EFFECT OF GROUP COUNSELING USING ECLECTIC ON WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE BRIEF – THAI OF HEALTH PROFESSIONALS IN COVID-19 SITUATION
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed to: 1) Compare the effect of group counseling using eclectic on World Health Organization quality of life brief - Thai of health professionals in COVID-19 between before and after the study., 2) Compare the effect of general counseling guidelines using eclectic on World Health Organization quality of life brief -Thai of health professionals in COVID-19 between before and after the study., 3) Compare the effect of group counseling using eclectic and general counseling guideline on World Health Organization quality of life brief -Thai of health professionals in COVID-19 after the study. The samples were chosen by health professionals for the experimental through purposive sample technique. They were divided into 2 groups through a simple random sampling technique, the first group of 12 was the experimental group using group counseling using the eclectic program and the second group of 12 was the comparison group using general counseling guidelines. Each of the groups was under the study for 8 sessions of 1-2 hours each, twice a week with a total of 4 weeks. The instruments were: 1) World Health Organization quality of life brief - Thai test with alpha Kronbark of 0.84 2) A group counseling using eclectic program 3) A general counseling guideline. The statistics for data analyses were The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test and The Mann-Whitney U Test. The results revealed that: 1) The World Health Organization quality of life brief - Thai in health professionals in COVID-19 after the study through the effect of group counseling using eclectic increased at the 0.002 level of statistical significance., 2) The World Health Organization quality of life brief - Thai in health professionals in COVID-19 after the study through general counseling guideline increased at the 0.002 level of statistical significance, and 3) The World Health Organization quality of life brief - Thai in health professionals in COVID-19 through the effect of group counseling using eclectic was different at the 0.009 level of statistical significance from those through general counseling guideline. Health professionals should be encouraged to apply group counseling using technical eclecticism on stress under working crisis situations.
This research aimed to: 1) Compare the effect of group counseling using eclectic on World Health Organization quality of life brief - Thai of health professionals in COVID-19 between before and after the study., 2) Compare the effect of general counseling guidelines using eclectic on World Health Organization quality of life brief -Thai of health professionals in COVID-19 between before and after the study., 3) Compare the effect of group counseling using eclectic and general counseling guideline on World Health Organization quality of life brief -Thai of health professionals in COVID-19 after the study. The samples were chosen by health professionals for the experimental through purposive sample technique. They were divided into 2 groups through a simple random sampling technique, the first group of 12 was the experimental group using group counseling using the eclectic program and the second group of 12 was the comparison group using general counseling guidelines. Each of the groups was under the study for 8 sessions of 1-2 hours each, twice a week with a total of 4 weeks. The instruments were: 1) World Health Organization quality of life brief - Thai test with alpha Kronbark of 0.84 2) A group counseling using eclectic program 3) A general counseling guideline. The statistics for data analyses were The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test and The Mann-Whitney U Test. The results revealed that: 1) The World Health Organization quality of life brief - Thai in health professionals in COVID-19 after the study through the effect of group counseling using eclectic increased at the 0.002 level of statistical significance., 2) The World Health Organization quality of life brief - Thai in health professionals in COVID-19 after the study through general counseling guideline increased at the 0.002 level of statistical significance, and 3) The World Health Organization quality of life brief - Thai in health professionals in COVID-19 through the effect of group counseling using eclectic was different at the 0.009 level of statistical significance from those through general counseling guideline. Health professionals should be encouraged to apply group counseling using technical eclecticism on stress under working crisis situations.
Keyword Group Counseling using Eclectic, World Health Organization Quality of Life Brief – Thai, Health Professionals , COVID-19 Situation