วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1186575120.pdf

  

ศรินญา เครื่องฉาย

CAS1226

ชื่อผู้วิจัย   ศรินญา เครื่องฉาย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ภัคษิมณฐ์ พีระบุณยนนท์2, เปรมจิต ชาติรัมย์ฐิติกุล3, ปฏิมาภรณ์ วงศ์ภูธร4, กัลยา ปังประเสริฐ5
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) สถานการณ์การกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE SITUATION OF ELDERLY ABUSE FROM THE PERSPECTIVE OF OLDER ADULTS IN A VILLAGE OF KHON KAEN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -