วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1977684816.pdf

  

สมฤกษ์ กาบกลาง

CAS1240

ชื่อผู้วิจัย   สมฤกษ์ กาบกลาง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ปรางวิลัย ดีโสพามาตร, สุนิสา บุญญานุสนธิ์, พัชราภา จันทร์ทวี, ศิริพรรณ ขันบุรี, ปนัดดา ดีรักษา, สรวีย์ อุ่นทุลัย, อภิญญา ศรีหาบุตร, นฤมล ภูดินทราย
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในการการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) HEALTH LITERACY AND HEALTH PREVENTIVE BEHAVIORS ON COVID-19 AMONG NURSING STUDENTS, COLLEGE OF ASIAN SCHOLARS
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -