วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     90221095.pdf

  

ประภาพรรณ กัณทวงษ์

CAS1243

ชื่อผู้วิจัย   ประภาพรรณ กัณทวงษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
นิศารัตน์ โชติเชย
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการก้าวสู่ยุค Digital HR
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN STEPPING INTO THE DIGITAL HR
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -