วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     575844271.pdf

  

Prakorb Phon-ngam

CAS1273

ชื่อผู้วิจัย   Prakorb Phon-ngam
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Kanasatra Kaewsaenthip
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Boosting English Reading Aloud and Spelling Skills of Prathomsuksa Students at Ban Buhom School, Chiang Khan District, Loei Province through Phonic Exercises
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) BOOSTING ENGLISH READING ALOUD AND SPELLING SKILLS OF PRATHOMSUKSA STUDENTS AT BAN BUHOM SCHOOL, CHIANG KHAN DISTRICT, LOEI PROVINCE THROUGH PHONIC EXERCISES
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -