วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1017821936.pdf

  

ประสงค์ ต่อโชติ

CAS1311

ชื่อผู้วิจัย   ประสงค์ ต่อโชติ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์2, กุหลาบ ปุริสาร3, ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือวิจัย: การประยุกต์ใช้โปรแกรม Mplus
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) SUBJECT: CONSTRUCT VALIDITY VERIFICATION OF RESEARCH INSTRUMENTS: APPLICATION OF MPLUS PROGRAM
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ ความตรง ความตรงเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลการวัด
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Validity, Construct Validity, Confirmatory Factor Analysis, Measurement Model