วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     2135820878.pdf

  

Sujitra Arampongpun

CAS1364

ชื่อผู้วิจัย   Sujitra Arampongpun
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Yingsan Hapha, Agung Purwa Widiyan
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Teachers’ Perspective on Managing School Facilities in Classroom Management: The case of Indonesian Elementary Schools in Indonesia
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) TEACHERS’ PERSPECTIVE ON MANAGING SCHOOL FACILITIES IN CLASSROOM MANAGEMENT: THE CASE OF INDONESIAN ELEMENTARY SCHOOLS IN INDONESIA
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -