วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1388514621.pdf

  

เพียงพิศ ศรีประเสริฐ

CAS1473

ชื่อผู้วิจัย   เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ2, บุษลิน ขวดทอง3, พลอยชมพู สุขทร4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) อิทธิพลของรูปแบบการดำเนินชีวิตและการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE INFLUENCE OF LIFESTYLES MODEL AND PERCEIVED TOURISM COMPONENTS ON DECISIONS MAKING FOR CULTURAL TOURISM IN NAKHON SI THAMMARAT
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว และการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชของนักท่องเที่ยวชาวไทย และ 2) อิทธิพลของรูปแบบการดำเนินชีวิตและการรับรู้ปัจจัยองค์ประกอบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบเป็นขั้นตอนสำหรับการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับของรูปแบบชีวิตในด้านความคิดเห็นสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านความสนใจ และด้านกิจกรรม ในภาพรวมนักท่องเที่ยวมีการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวในด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับสูงที่สุด โดยมีระดับการรับรู้ในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวน้อยที่สุด นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นในด้านการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมภายหลังการเดินทาง ด้านการรับรู้/ตระหนักถึงปัญหา ด้านแสวงหาข้อมูล/ค้นหาข้อมูล และด้านการประเมินผลทางเลือก ตามลำดับ โดยรูปแบบการดำเนินชีวิตและการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้ร้อยละ 51.8 อย่างมีนัยสำคัญ โดยตัวแปรด้านการรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวมากกว่าตัวแปรด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต
คำสำคัญ รูปแบบการดำเนินชีวิต; การรับรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยว; การตัดสินใจท่องเที่ยว; การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were; 1) to study lifestyle and perceived tourism components and decisions making for cultural tourism among Thai tourist and 2) to study the influence of lifestyle and perceived tourism components towards decisions making for cultural tourism in Nakhon Si Thammarat. The quantitative approach was employed in this study. This research was conducted on 400 Thai tourists who traveled to Nakhon Si Thammarat for cultural tourism. The samples were 400 tourists, selected by convenience sampling method. The descriptive statistics were frequency, percentage, mean and standard deviation. The inferential statistic for hypothesis testing was multiple regression analysis.
The results revealed that tourists have high level of overall lifestyle. When considering each aspect; the results showed that tourist have highest level in opinion, followed by interest and activity aspects, respectively. Tourists also have high level of overall perceived tourism components. When considering each aspect; the results showed that tourist have highest level in attraction and amenities, followed by accessibility. Tourists demonstrated high level of overall decisions making towards cultural tourism in Nakhon Si Thammarat. When considering each aspect; the results revealed that tourist have highest level in travelling decision, followed by post travelling behaviour, problem recognition, information search and evaluation of alternatives, respectively. Lifestyle and perceived tourism components of tourists influenced their decisions making for cultural tourism. The results suggested that these two aspects contributed to 58.1 per cent to the variation of decisions making for cultural tourism. Perceived tourism components showed higher influence on decisions making for cultural tourism than lifestyle of tourists.
The objectives of this research were; 1) to study lifestyle and perceived tourism components and decisions making for cultural tourism among Thai tourist and 2) to study the influence of lifestyle and perceived tourism components towards decisions making for cultural tourism in Nakhon Si Thammarat. The quantitative approach was employed in this study. This research was conducted on 400 Thai tourists who traveled to Nakhon Si Thammarat for cultural tourism. The samples were 400 tourists, selected by convenience sampling method. The descriptive statistics were frequency, percentage, mean and standard deviation. The inferential statistic for hypothesis testing was multiple regression analysis. The results revealed that tourists have high level of overall lifestyle. When considering each aspect; the results showed that tourist have highest level in opinion, followed by interest and activity aspects, respectively. Tourists also have high level of overall perceived tourism components. When considering each aspect; the results showed that tourist have highest level in attraction and amenities, followed by accessibility. Tourists demonstrated high level of overall decisions making towards cultural tourism in Nakhon Si Thammarat. When considering each aspect; the results revealed that tourist have highest level in travelling decision, followed by post travelling behaviour, problem recognition, information search and evaluation of alternatives, respectively. Lifestyle and perceived tourism components of tourists influenced their decisions making for cultural tourism. The results suggested that these two aspects contributed to 58.1 per cent to the variation of decisions making for cultural tourism. Perceived tourism components showed higher influence on decisions making for cultural tourism than lifestyle of tourists.
Keyword Lifestyle; Perceived Tourism Components; Decisions Making for Tourism; Cultural Tourism