วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     70770600.pdf

  

ยืนยง ไทยใจดี

CAS1478

ชื่อผู้วิจัย   ยืนยง ไทยใจดี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาแนวทางการสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE DEVELOPING GUIDELINE OF TEAM BUILDING OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER UDORNTHANI SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นในการสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างทีมงานของผู้บริหาร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 342 คน กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาแนวทางสร้างทีมงาน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจําเป็น (PNI modified) ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ของการสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความต้องการจําเป็นในการพัฒนาแนวทางการสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษา เรียงลำดับจากสูงไปหาต่ำ ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการก่อตั้งทีม 3) ด้านการสร้างบรรทัดฐาน 4) ด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาแนวทางการสร้างทีมงานของผู้บริหาร ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการก่อตั้งทีม 2) ด้านการสร้างบรรทัดฐาน 3) ด้านการวางแผน 4) ด้านการปฏิบัติงาน 5) ด้านการประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแนวทางการสร้างทีมงานของผู้บริหาร โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : การพัฒนาแนวทาง, การสร้างทีมงาน
คำสำคัญ การพัฒนาแนวทาง, การสร้างทีมงาน
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were 1) study the current state, desirable state of guideline of team building of administrators 2) development a guideline of team building of administrators. The sample to study the current state, desirable state of guideline of team building were 342 administrators and teachers. The sample to study the development guidelines of team building were 5 experts. Research instruments were questionnaires, interview forms and evaluation forms. The statistics used in this study were percentage, mean, standard deviation and modified priority needs index. The results were the current condition of team building of administrators was at the high level and the desirable condition of team building of administrator was at the highest level. The priority needs index of development a guideline of team building of school administrators by sorting the priority needs index from descending order form high to low were planning, forming team, norming, and work performing. The development of team building guideline of administrators consisted of 5 factors. There are were team forming, setting norm, planning, work performing and evaluation. The result of suitability and possibility assessment of the guideline of team building of administrators by the qualified found that the guidelines has suitability overall at highest levels and the possibility of guidelines overall at high level.
The objectives of this research were 1) study the current state, desirable state of guideline of team building of administrators 2) development a guideline of team building of administrators. The sample to study the current state, desirable state of guideline of team building were 342 administrators and teachers. The sample to study the development guidelines of team building were 5 experts. Research instruments were questionnaires, interview forms and evaluation forms. The statistics used in this study were percentage, mean, standard deviation and modified priority needs index. The results were the current condition of team building of administrators was at the high level and the desirable condition of team building of administrator was at the highest level. The priority needs index of development a guideline of team building of school administrators by sorting the priority needs index from descending order form high to low were planning, forming team, norming, and work performing. The development of team building guideline of administrators consisted of 5 factors. There are were team forming, setting norm, planning, work performing and evaluation. The result of suitability and possibility assessment of the guideline of team building of administrators by the qualified found that the guidelines has suitability overall at highest levels and the possibility of guidelines overall at high level.
Keyword Guidelines Development, Team Building