วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     456434135.pdf

  

จรรยา สุดพูล

CAS1501

ชื่อผู้วิจัย   จรรยา สุดพูล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อุษณา แจ้งคล้อย2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของระบบ e-Donation ของหน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF THE E-DONATION SYSTEM OF THE ELECTRONIC DONATION UNIT NAKHON RATCHISIMA PROVINCE KHON KAEN PROVINCE AND UBON RATCHATHANI PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี และด้านคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของระบบ e-Donation ของหน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ หน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ 3 จังหวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 381 หน่วยรับบริจาค โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณา วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี (β = 0.980*) ด้านการประมวลผล (β = 0.447*) และด้านการนำไปใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ในอนาคต (β = 0.611*) ส่งผลในเชิงบวกต่อประสิทธิผลของระบบ e-Donation ของหน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
2. ปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) (β = 0.996*) ด้านความเป็นส่วนตัว (β = 0.809*) และด้านการตอบสนองความต้องการ (β = 0.805*) ส่งผลในเชิงบวกต่อประสิทธิผลของระบบ e-Donation ของหน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
คำสำคัญ บริจาคอิเล็กทรอนิกส์; การยอมรับเทคโนโลยี; บริการอิเล็กทรอนิกส์; ประสิทธิผล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research has the objectives to study the factors of technology acceptance and the quality of electronic services that affects the effectiveness of the e-Donation system of electronic donation units in the area of Nakhon Ratchasima Province Khon Kaen and Ubon Ratchathani Province The sample group was electronic donation units in 3 provinces in the area of Nakhon Ratchasima Province. Khon Kaen Ubon Ratchathani Province, 381 units received donations by using descriptive statistical data analysis Analyze using mean and standard deviation inferential statistics to test the hypothesis by using Regression Analysis, Multiple Regression Analysis.
The research results found that:
1. Technology acceptance factor (β = 0.980*), processing aspect (β = 0.447*) and future utilization and analysis (β = 0.611*) had a positive effect on the effectiveness of the e -Donation system. of electronic donation units Statistically significant 0.05
2. The quality of electronic services (E-service) (β = 0.996*), privacy (β = 0.809*) and demand response (β = 0.805*) had a positive effect on the effectiveness of the system. e -Donation of electronic donation units Statistically significant 0.05
This research has the objectives to study the factors of technology acceptance and the quality of electronic services that affects the effectiveness of the e-Donation system of electronic donation units in the area of Nakhon Ratchasima Province Khon Kaen and Ubon Ratchathani Province The sample group was electronic donation units in 3 provinces in the area of Nakhon Ratchasima Province. Khon Kaen Ubon Ratchathani Province, 381 units received donations by using descriptive statistical data analysis Analyze using mean and standard deviation inferential statistics to test the hypothesis by using Regression Analysis, Multiple Regression Analysis. The research results found that: 1. Technology acceptance factor (β = 0.980*), processing aspect (β = 0.447*) and future utilization and analysis (β = 0.611*) had a positive effect on the effectiveness of the e -Donation system. of electronic donation units Statistically significant 0.05 2. The quality of electronic services (E-service) (β = 0.996*), privacy (β = 0.809*) and demand response (β = 0.805*) had a positive effect on the effectiveness of the system. e -Donation of electronic donation units Statistically significant 0.05
Keyword electronic donation; technology acceptance; electronic services; effectiveness