วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1265240018.pdf

  

ไหมมู่หน๊ะ สุกเส็ม

CAS1507

ชื่อผู้วิจัย   ไหมมู่หน๊ะ สุกเส็ม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ชัชวาล ชุมรักษา2, จินตนา กสินันท์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบการจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) DEVELOPMENT OF DIGITAL RADIO STATION MANAGEMENT SYSTEM FOR EDUCATION OF UNIVERSITIES IN THE LOWER SOUTHERN REGION
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -