วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     137700454.pdf

  

วัศพล สงเสด

CAS1517

ชื่อผู้วิจัย   วัศพล สงเสด
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธนาพันธ์ นัยพินิจ2, นพดล มั่งมี3, ศิริพร น้อยวงศ์4, ปรมินทร์ นวลอินทร์5, สวิตา อ่อนละออ6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE MARKETING MIX AFFECTING THE DECISION-MAKING IN USING ARTIFICIAL GRASS FOOTBALL FIELD IN KHON KAEN MUNICIPALITY
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ ส่วนประสมทางการตลาด; การตัดสินใจ; สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Marketing mix; Decision Making; Artificial Turf Football Field