วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1106456967.pdf

  

สุทธิพร แซ่ซิ้ม

CAS1519

ชื่อผู้วิจัย   สุทธิพร แซ่ซิ้ม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สินีนาถ เริ่มลาวรรณ2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภค ในตลาดสด อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE RELATIONSHIP BETWEEN MARKETING MIX AND PORK PURCHASING BEHAVIOR OF CONSUMERS IN THE FRESH MARKET IN BAN NA DISTRICT, NAKHON NAYOK PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ ส่วนประสมทางการตลาด; พฤติกรรมการเลือกซื้อ; เนื้อสุกร
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Marketing Mix; Purchasing Behavior; Pork