วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1542862587-12ED053T.pdf

  

สุภาพร บุญหลัง

CAS683

ชื่อผู้วิจัย   สุภาพร บุญหลัง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กุหลาบ ปุริสาร
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์การดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาเอกสาร ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหาร 2 คน และครูผู้สอน 13 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (contents analysis) ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้วยวิธีตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation)
ผลการวิจัย พบว่า ปรากฏการณ์การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ ใน 5 ด้านสรุปดังนี้
1. ด้านการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง โรงเรียนมีนโนบายการส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพทางด้านเทคนิควิธีสอน การพัฒนาสื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการศึกษามีระบบการบริหาร การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำทางการนิเทศ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ แต่ครูยังจำเป็นต้องได้รับการอบรมพัฒนาให้มีทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ให้สูงขึ้นและควรทำคู่มือแนวทางการนิเทศภายในที่ได้มาตรฐาน
2. ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย การสร้างทีมงานที่เข้มแข็งทุกกลุ่มงานโดยครูทุกคนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ เต็มศักยภาพตนเอง ครูมีภาวะผู้นำและผู้ตาม ทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างสร้างสรรค์
3. ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ด้านเทคนิคการสอนและการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเป็นหลัก โดยใช้วิธีการจัดอบรม สัมมนาและการศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. ด้านการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนมีการ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและ นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประเมินหลักสูตรและทบทวน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ความต้องการของผู้เรียนและสังคมอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนควรมีการปรับปรุงหลักสูตร เทคนิคการสอน และการประเมินผลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
5. ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ครูมีการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียนโดยครูได้รับการนิเทศ ด้วยการจัดอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยจากครูผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารสนองตอบนโยบาย มีการส่งเสริมการทำวิจัยควบคู่กับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนหากผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ภายในโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์อย่างสร้างสรรค์
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this qualitative research were: To study the phenomenon of internal supervision activities of Ku Kam Pittayasan School Under the Office of Khon Kaen Primary Education Area 4. The study classified into 5 parts, Direct assistance to teacher, Group work development Professional Development, Curriculum development, and classroom action research. Collecting data by using participatory observation, In-depth interview Analyzing data by descriptive analysis and content analysis. Verifying data by using trianguration.
The results of the research showed the phenomenon of supervising activities within Ku Kum Pittayasarn School in 5 aspects were as follows:
1. The schools have the policy to encourage teachers to have the technical potential direct assistance to teachers : teaching the development of media equipment, educational technology has been administrative system, and friendly helping. School administrators are supervisory leaders. That affected the development of the learning process. Teachers also need to be trained to develop their skills in the 21st century.
2. Group work skills development: School set the purposive and target there is a strong team building team, all teachers work together, combine responsibility, full potential with teachers, leaders and followers in order to achieve creative goals.
3. Professional Development: The school is committed to develop teachers as professional teachers in the 21st century, teaching techniques and good attitudes towards teachers carrier. Using the method of training, seminars and study tours inside and outside for developing.
4. The curriculum development: School has to make the school curriculum and take courses to use in learning management. Assess course and review to improve the curriculum to be consistent with the situation with the needs of learners and society are truly so schools should improve their curriculum, teaching techniques, and assessments to get along pace with the changing global society.
5. Classroom action research: Teachers conduct ongoing classroom research throughout the semester, by providing training and mentoring on research by teachers, administrators and administrators, Research is promoted along with the process of learning success that depends on the promotion and support. If the administrators and teachers in the school Ku Kum Pittayasan School creatively.
The objectives of this qualitative research were: To study the phenomenon of internal supervision activities of Ku Kam Pittayasan School Under the Office of Khon Kaen Primary Education Area 4. The study classified into 5 parts, Direct assistance to teacher, Group work development Professional Development, Curriculum development, and classroom action research. Collecting data by using participatory observation, In-depth interview Analyzing data by descriptive analysis and content analysis. Verifying data by using trianguration. The results of the research showed the phenomenon of supervising activities within Ku Kum Pittayasarn School in 5 aspects were as follows: 1. The schools have the policy to encourage teachers to have the technical potential direct assistance to teachers : teaching the development of media equipment, educational technology has been administrative system, and friendly helping. School administrators are supervisory leaders. That affected the development of the learning process. Teachers also need to be trained to develop their skills in the 21st century. 2. Group work skills development: School set the purposive and target there is a strong team building team, all teachers work together, combine responsibility, full potential with teachers, leaders and followers in order to achieve creative goals. 3. Professional Development: The school is committed to develop teachers as professional teachers in the 21st century, teaching techniques and good attitudes towards teachers carrier. Using the method of training, seminars and study tours inside and outside for developing. 4. The curriculum development: School has to make the school curriculum and take courses to use in learning management. Assess course and review to improve the curriculum to be consistent with the situation with the needs of learners and society are truly so schools should improve their curriculum, teaching techniques, and assessments to get along pace with the changing global society. 5. Classroom action research: Teachers conduct ongoing classroom research throughout the semester, by providing training and mentoring on research by teachers, administrators and administrators, Research is promoted along with the process of learning success that depends on the promotion and support. If the administrators and teachers in the school Ku Kum Pittayasan School creatively.
Keyword Internal Supervision