วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1542862828-13ED054T.pdf

  

ทรงสุดา หมื่นไธสง

CAS684

ชื่อผู้วิจัย   ทรงสุดา หมื่นไธสง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ2 ชลการ ทรงศรี3, กชกร เพียซ้าย4 อัจฉรา มีนาสันติรักษ์5, อภิรดี เจริญนุกูล6 จุฬารัตน์ ห้าวหาญ7, เกสินี หมื่นไธสง8
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดการจัดการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจารย์พยาบาลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ประกอบด้วย 1) ทฤษฎีการเรียนรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลง 2) ความหมายและเป้าหมายของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 3) องค์ประกอบที่สำคัญของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 4) พัฒนาการของทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 5) องค์ประกอบที่สำคัญของการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This academic article aims to understand the concept of transformative learning that can be applied by the nursing instructors The concept of transformative learning consists of 1) learning theory for change 2) definition and goal of learning for change 3) important components of learning to change 4) development of learning theory for change, and5) key elements of learning to change.
This academic article aims to understand the concept of transformative learning that can be applied by the nursing instructors The concept of transformative learning consists of 1) learning theory for change 2) definition and goal of learning for change 3) important components of learning to change 4) development of learning theory for change, and5) key elements of learning to change.
Keyword Experience in teaching, Nursing students, reflective thinking