วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1542875546-27HE018T.pdf

  

อิทธิพล โฉมสุภาพ

CAS689

ชื่อผู้วิจัย   อิทธิพล โฉมสุภาพ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา2 กุหลาบ ปุริสาร3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดงสะคร่าน ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของบ้านดงสะคร่าน 2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับบริบทของบ้านดงสะคร่าน หมู่ที่ 7 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงเฉพาะบ้านที่มีผู้อาศัยจำนวน 178 หลังคาเรือน และผู้แทนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามการวิจัยแบ่งเป็น 4 ส่วน เป็นเชิงปริมาณ และคุณภาพ วิธีดำเนินการใช้กระบวนการ AIC การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบ Paired t- test
ผลการวิจัยพบว่า
1. สถานการณ์การจัดการขยะพบว่า 1)สภาพการจัดการขยะก่อนการใช้รูปแบบการจัดการขยะ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.69 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 หลังการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย พบว่าสภาพการจัดการขยะอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 ค่าคะแนนเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p-value < 0.001) 2) การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่าก่อนการใช้รูปแบบการจัดการขยะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 หลังการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย พบการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 ค่าคะแนนเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
2. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดงสะคร่านอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการใช้รูปแบบการจัดการขยะ 5 ด้านคือ 1) การใช้รูปแบบการจัดการขยะสภาพการจัดการขยะ 2) การใช้รูปแบบการจัดการขยะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3) การใช้รูปแบบการจัดการขยะส่วนร่วมในการปฏิบัติ 4) การใช้รูปแบบการจัดการขยะการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 5) การใช้รูปแบบการจัดการขยะการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The participatory action research was, 1) to study the solid waste management situation and participation in waste separation of household’s representative; 2) to create solid waste management model by the community participation. The sample group selected by purposive method from 178 household which had member lived in the house, and 31 members as group who had been selected from specific sampling. The questionnaire was divided into 4 parts with quantitative evaluate pre- post activity also qualitative for in dept interview. And used AIC as a tool of research. Data analysis using commercially variable computer program, such as frequency percentage mean standard deviation, and comparison of paired t- test
Research result reveals that
1. Solid waste management situation found 1)Solid waste management conditions before using the solid waste management model, most sample groups have an average score that is moderate, average rating 2.69 standard deviation 0.20, after using the solid waste management model found that solid waste management conditions are good, average rating 3.66 standard deviation 0.12. The average score value is significantly altered. (P-value < 0.001) 2)Participation in solid waste management has discovered that before using the solid waste management model, most sample groups have an average score that is low. Average 2.23 standard deviation 0.12, after used after using the solid waste management model found that the participation is good. average rating 3.84 standard deviation 0.10. The average score value is significantly altered. (P-value < 0.001)
2. After the research was done the researcher got the solid waste management model by the community participation. Consists of 5 aspects of development: 1) Developed solid waste management condition; 2) Developed participation of the decision; 3) Developed participation of the practice; 4) Developed participation in benefits; 5) developed participation of evaluation.
The participatory action research was, 1) to study the solid waste management situation and participation in waste separation of household’s representative; 2) to create solid waste management model by the community participation. The sample group selected by purposive method from 178 household which had member lived in the house, and 31 members as group who had been selected from specific sampling. The questionnaire was divided into 4 parts with quantitative evaluate pre- post activity also qualitative for in dept interview. And used AIC as a tool of research. Data analysis using commercially variable computer program, such as frequency percentage mean standard deviation, and comparison of paired t- test Research result reveals that 1. Solid waste management situation found 1)Solid waste management conditions before using the solid waste management model, most sample groups have an average score that is moderate, average rating 2.69 standard deviation 0.20, after using the solid waste management model found that solid waste management conditions are good, average rating 3.66 standard deviation 0.12. The average score value is significantly altered. (P-value < 0.001) 2)Participation in solid waste management has discovered that before using the solid waste management model, most sample groups have an average score that is low. Average 2.23 standard deviation 0.12, after used after using the solid waste management model found that the participation is good. average rating 3.84 standard deviation 0.10. The average score value is significantly altered. (P-value < 0.001) 2. After the research was done the researcher got the solid waste management model by the community participation. Consists of 5 aspects of development: 1) Developed solid waste management condition; 2) Developed participation of the decision; 3) Developed participation of the practice; 4) Developed participation in benefits; 5) developed participation of evaluation.
Keyword Solid waste management, Community participation