วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1542877956-29HS014T.pdf

  

สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล

CAS690

ชื่อผู้วิจัย   สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุธาสินี ราชเจริญ
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยใช้การบูรณาการวรรณกรรม และสื่อพื้นบ้านในจังหวัดเลย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย วัตถุประสงค์การวิจัยนี้เพื่อสำรวจปัญหา สร้างรูปแบบ ทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบสื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในจังหวัดเลย รูปแบบการวิจัยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยบูรณาจากการจากวรรณกรรมและสื่อพื้นบ้าน มาเป็นเครื่องมือในการจัดทำรูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เครื่องมือในการสำรวจปัญหาได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง ควบคู่กับแบบสังเกต การประเมินผลใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างนำเสนอข้อมูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาที่เยาวชนร่วมกันนำเสนอ มีอยู่ 12 รายการ เมื่อนำปัญหามาจัดทำเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดเพื่อจัดลำดับหาความถี่ จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน 3 อันดับแรกของปัญหาที่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายให้ข้อมูลค่าความถี่มีปัญหาการหนีเรียนและเลิกเรียนกลางคัน, ปัญหาเรื่องติดเกม
ติดการพนันและปัญหายาเสพติด การใช้คำถามสัมภาษณ์แบบปลายเปิด อันเป็นที่มาของการเลือกรูปแบบหรือกิจกรรมระดับประถมศึกษาได้รูปแบบเป็นสื่อหนังสือเล่มเล็ก (นิทานคุณธรรม) ระดับมัธยมศึกษาได้รูปแบบสื่อวีดีทัศน์ ระดับอุดมศึกษาได้ใช้ศิลปะการแสดงละคร มาเป็นรูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ
การประเมินผล พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละสูงที่สุดคือ การนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 90.47 รองลงมาคือรูปแบบสื่อวีดีทัศน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 87.90
ความพึงพอใจรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 87.90เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละสูงที่สุด คือ รูปแบบสื่อวีดีทัศน์มีสาระด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถนำไปใช้ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48คิดเป็นร้อยละ 89.60รองลงมาคือรูปแบบสื่อวีดีทัศน์มีเนื้อหาเข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41คิดเป็นร้อยละ 88.20 และข้อรูปแบบสื่อวีดีทัศน์มีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This objectives of this research aimed to survey problems and to design a model then try out and evaluate the model for developing youths’ morality and ethic in Loei Province. This research is a qualitative research conducted by integrating folk literatures and local media as tools to design the model for moral and ethics development. Research instruments comprised an in-depth interview with the sample group along with an observation and a structured evaluation form; and descriptive analysis was implemented for data presentation.
The results of the research revealed that there were 12 problems specified by youths and the problems were composed in an open-ended questionnaire to obtain the data regarding the frequency of the problems from 100 informants who were the target group. The first 3 problems were truancy behavior, drop out, games addiction, gambling and drugs. According to the open-ended interview regarding the selection of model or activity for different education levels, it was found out that elementary used tiny books (moral tales), secondary used videos and higher education used performing arts as models for developing morality and ethic. The evaluation result showed that the aspect of implementation for developing youths’ morality and ethic was scored the highest, averagely 4.52 and at 90.47percent, following by videos in which the average score was 4.40 and at 87.90 percent.
The satisfaction with the model for developing morals and ethics was scored the highest level, averagely 4.40 and at 87.90 percent. The aspect scored the highest was the video provided knowledge of morals and ethics which can be practically applied, averagely 4.48 and at 89.60percent, following by the content of the video was easy to understand, averagely 4.41 and at 88.20 percent, and the content of the video was up-to-date, averagely 4.30 and at 86.00 percent.
This objectives of this research aimed to survey problems and to design a model then try out and evaluate the model for developing youths’ morality and ethic in Loei Province. This research is a qualitative research conducted by integrating folk literatures and local media as tools to design the model for moral and ethics development. Research instruments comprised an in-depth interview with the sample group along with an observation and a structured evaluation form; and descriptive analysis was implemented for data presentation. The results of the research revealed that there were 12 problems specified by youths and the problems were composed in an open-ended questionnaire to obtain the data regarding the frequency of the problems from 100 informants who were the target group. The first 3 problems were truancy behavior, drop out, games addiction, gambling and drugs. According to the open-ended interview regarding the selection of model or activity for different education levels, it was found out that elementary used tiny books (moral tales), secondary used videos and higher education used performing arts as models for developing morality and ethic. The evaluation result showed that the aspect of implementation for developing youths’ morality and ethic was scored the highest, averagely 4.52 and at 90.47percent, following by videos in which the average score was 4.40 and at 87.90 percent. The satisfaction with the model for developing morals and ethics was scored the highest level, averagely 4.40 and at 87.90 percent. The aspect scored the highest was the video provided knowledge of morals and ethics which can be practically applied, averagely 4.48 and at 89.60percent, following by the content of the video was easy to understand, averagely 4.41 and at 88.20 percent, and the content of the video was up-to-date, averagely 4.30 and at 86.00 percent.
Keyword Development of morals and ethics, folk literatures and local media