วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1542950916-18ES023T.pdf

  

ภรภัทร สอนศรี

CAS694

ชื่อผู้วิจัย   ภรภัทร สอนศรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน้ำพุร้อนบางแห่งในจังหวัดเชียงราย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน้ำพุร้อนบางแห่งในจังหวัดเชียงราย เพื่อสำรวจและจัดจำแนกประเภทของจุลินทรีย์บริเวณน้ำพุร้อนโป่งพระบาท อำเภอเมือง และน้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นำมาจำแนกออกเป็นไอโซเลทของแบคทีเรีย รา ยีสต์ แอคทิโนมัยซีท
ไซยาโนแบคทีเรีย และโพรโทซัว และเพื่อคำนวณค่าดัชนีความหลากหลายของจุลินทรีย์ งานวิจัยดำเนินการโดยเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์จากน้ำพุร้อน 2 แห่งในจังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2558 ในระดับความลึก 30 เซนติเมตรจากผิวน้ำ นำน้ำตัวอย่างไปเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการแล้วจัดจำแนกจุลินทรีย์ โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการวิเคราะห์ด้วยไดโคโตมัสคีย์
ผลการสำรวจจุลินทรีย์จากบริเวณน้ำพุร้อนโป่งพระบาทและน้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง สังเกตได้จากอุณหภูมิที่อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 35 – 52 องศาเซลเซียส มีค่าของ pH ที่เป็นกลาง ระหว่างค่า pH 70 – 9.0 ซึ่งเหมาะสมในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ โดยบริเวณน้ำพุร้อนโป่งพระบาท พบจุลินทรีย์ 4 ประเภท ที่มีปริมาณแตกต่างกัน ซึ่งประเภทเด่นที่พบคือ แอคทิโนมัยซีท จำนวน 13 ไอโซเลท รองลงมาคือรา ยีสต์ โพรโทซัว จำนวน 8, 3 และ 3 ไอโซเลท ตามลำดับ ซึ่งค่าดัชนีความหลากหลายเมื่อใช้สูตรของ Shannon-Wiener Diversity Index พบว่าค่าดัชนีความหลากหลายของแอคทิโนมัยซีท โพรโทซัว ยีสต์ และรา มีค่าเท่ากับ 2.44, 1.04, 0.98 และ 0.85 ตามลำดับ และบริเวณน้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง พบจุลินทรีย์ 6 ประเภท ที่มีปริมาณแตกต่างกัน ประเภทเด่นที่พบคือ แอคทิโนมัยซีท จำนวน 21 ไอโซเลท รองลงมาคือรา ยีสต์ และโพรโทซัว จำนวน 12, 4, 4, 1 และ 1 ไอโซเลท ตามลำดับ ซึ่งค่าดัชนีความหลายของแอคทิโนมัยซีท รา ยีสต์ โพรโทซัว แบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย มีค่าเท่ากับ 3.01, 2.45, 1.30, 1.25, 0.00 และ 0.00 ตามลำดับ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research was performed on the diversity of microorganisms in some hot springs located in Chiang Rai Province. This research aimed to 1) explore and classify microorganisms in Pong Phrabat hot springs, Muang district and Pong Pu Fueang hot spring, Mae Suai district in Chiang Rai Province. It is classified as an isolate of bacterial, fungi, yeast, actinomycetes, cyanobacterial and protozoa, and 2) to calculate the index of microbial diversity. This research was carried out by samples of microorganisms from 2 hot springs in Chiang Rai province were collected from April to June 2015 at a depth of 30 centimeters from the surface. The samples were taken in laboratory and classified as microbes. Using morphology and analysis by Dichotomous key.
The results in Pong Phrabat hot springs and Pong Pu Fueang hot spring. Temperature water samples range of 35 to 52 degrees Celsius that pH about neutral (pH 7.0 - 9.0) which was suitable for growth of microbes. In Pong Phrabat hot springs, we obtained 4 types with different volume. The dominant that were found actinomycetes, 13 isolates, followed by fungi, yeast and protozoa, were 8, 3 and 3 isolates, respectively. This Shannon-Wiener Diversity Index was found to be the diversity index were actinomycetes, protozoa, yeast and fungi, were 2.44, 1.04, 0.98 and 0.85 respectively. And Pong Pu Fueang hot spring, we obtained 6 types with different volume. The dominant that were found actinomycetes, 21 isolates, followed by fungi, yeast, protozoa, bacterial and cyanobacterial, were 12, 4, 4, 1 and 1 isolates, respectively. The diversity index were actinomycetes, fungi, yeast, protozoa, bacterial and cyanobacterial. Were 3.01, 2.45, 1.30, 1.25, 0.00 and 0.00.
This research was performed on the diversity of microorganisms in some hot springs located in Chiang Rai Province. This research aimed to 1) explore and classify microorganisms in Pong Phrabat hot springs, Muang district and Pong Pu Fueang hot spring, Mae Suai district in Chiang Rai Province. It is classified as an isolate of bacterial, fungi, yeast, actinomycetes, cyanobacterial and protozoa, and 2) to calculate the index of microbial diversity. This research was carried out by samples of microorganisms from 2 hot springs in Chiang Rai province were collected from April to June 2015 at a depth of 30 centimeters from the surface. The samples were taken in laboratory and classified as microbes. Using morphology and analysis by Dichotomous key. The results in Pong Phrabat hot springs and Pong Pu Fueang hot spring. Temperature water samples range of 35 to 52 degrees Celsius that pH about neutral (pH 7.0 - 9.0) which was suitable for growth of microbes. In Pong Phrabat hot springs, we obtained 4 types with different volume. The dominant that were found actinomycetes, 13 isolates, followed by fungi, yeast and protozoa, were 8, 3 and 3 isolates, respectively. This Shannon-Wiener Diversity Index was found to be the diversity index were actinomycetes, protozoa, yeast and fungi, were 2.44, 1.04, 0.98 and 0.85 respectively. And Pong Pu Fueang hot spring, we obtained 6 types with different volume. The dominant that were found actinomycetes, 21 isolates, followed by fungi, yeast, protozoa, bacterial and cyanobacterial, were 12, 4, 4, 1 and 1 isolates, respectively. The diversity index were actinomycetes, fungi, yeast, protozoa, bacterial and cyanobacterial. Were 3.01, 2.45, 1.30, 1.25, 0.00 and 0.00.
Keyword Microorganisms, Thermophile, Diversity, Hot springs, Hot springs in Chiang Rai province