วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1542959966-20HE004T.pdf

  

พัทธนันท์ ศรีครรธรักษ์

CAS696

ชื่อผู้วิจัย   พัทธนันท์ ศรีครรธรักษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา2 อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research - PAR) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ก่อนและหลังดำเนินกิจกรรม (2) ศึกษาสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ (3) ศึกษาปัจจัย การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และ (4) พัฒนาแนวทาง
การป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ จำนวน 288 คน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์การพัฒนาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วมในชุมชน และกระบวนการประชุมปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค AIC ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน 2560 – กันยายน 2560 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ หลังการดำเนินกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ มากกว่าก่อนการดำเนินกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) 2) สภาพการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2557–2559 พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนถึง 108 ราย เสียชีวิต 8 ราย พิการทางการเคลื่อนไหว 2 ราย ซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ 3) การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถแยกประเด็นได้ 6 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านคน, ปัจจัยด้านสภาพรถ, ปัจจัยด้านถนน, ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม, ปัจจัยด้านกฎหมายและปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรม 4) ได้แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วม คือ การจัดการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุ ปัจจัย ในรูปแบบแผนงานโครงการ 8 โครงการ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในชุมชนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ผลการพัฒนาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีส่วนร่วม สามารถลดปัจจัยเสี่ยง และจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research is a participatory action research aimed to 1) Give information about knowledge, attitude, driving behavior, motorcycle risk of motorcycle accidents before and after activities. 2) Study the motorcycle accident situation. 3) Study the factors that contributes to Motorcycle accident. 4) Develop guidelines Prevention of Motorcycle Accident Attorneys in Ban Kho Sub-district, Non Sang District, Nong Bua Lamphu Province. The sample that were included on the risk of motorcycle accident was 288 persons and 60 stakeholders. The research tools includes an interview with the developing guidelines for accident prevention in motorcycle participation in community and the creative process of the workshop AIC. Period of operation is from April 2017 - September 2017. This research is quantitative and qualitative data analysis with descriptive statistics and content analysis.
The result of this research were as follows: 1) knowledge, attitude, driving behavior, motorcycle risk of motorcycle accidents after the activity, the average score, knowledge, attitudes and driving behavior of motorcyclists at risk of motorcycle accident. Motorcycle More than before the activity was significant (p-value <0.001). 2) Conditions during 2014 – 2016 there were 108 people injured in road accidents, 8 deaths, 2 mobility disabilities. Which is caused by motorcycles. 3) Accident from motorcyclists can distinguish 6 factors that includes Human factor, Car factor, Road factor, Environmental factors, Legal factors, Social and Cultural factors. 4) The prevention of motor vehicle accidents is a problem solving process in the form of 8 projects include community guidelines to reduce accidents caused by motorcyclists. The development of a participatory motorcycle accident prevention approach. Can reduce risk factors and the number of deaths from motorcycle accidents.
This research is a participatory action research aimed to 1) Give information about knowledge, attitude, driving behavior, motorcycle risk of motorcycle accidents before and after activities. 2) Study the motorcycle accident situation. 3) Study the factors that contributes to Motorcycle accident. 4) Develop guidelines Prevention of Motorcycle Accident Attorneys in Ban Kho Sub-district, Non Sang District, Nong Bua Lamphu Province. The sample that were included on the risk of motorcycle accident was 288 persons and 60 stakeholders. The research tools includes an interview with the developing guidelines for accident prevention in motorcycle participation in community and the creative process of the workshop AIC. Period of operation is from April 2017 - September 2017. This research is quantitative and qualitative data analysis with descriptive statistics and content analysis. The result of this research were as follows: 1) knowledge, attitude, driving behavior, motorcycle risk of motorcycle accidents after the activity, the average score, knowledge, attitudes and driving behavior of motorcyclists at risk of motorcycle accident. Motorcycle More than before the activity was significant (p-value <0.001). 2) Conditions during 2014 – 2016 there were 108 people injured in road accidents, 8 deaths, 2 mobility disabilities. Which is caused by motorcycles. 3) Accident from motorcyclists can distinguish 6 factors that includes Human factor, Car factor, Road factor, Environmental factors, Legal factors, Social and Cultural factors. 4) The prevention of motor vehicle accidents is a problem solving process in the form of 8 projects include community guidelines to reduce accidents caused by motorcyclists. The development of a participatory motorcycle accident prevention approach. Can reduce risk factors and the number of deaths from motorcycle accidents.
Keyword Development, Motorcycle Accident, Community Participation