วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1542964066-24HE015T.pdf

  

ชุติพันธ์ุ ศรีนวกุลธรรม

CAS700

ชื่อผู้วิจัย   ชุติพันธ์ุ ศรีนวกุลธรรม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือดไม่ยากอย่างที่คิด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย บทความวิชาการ แนวทางการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด : ไม่ยากอย่างที่คิด จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกในปีที่ 2555 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 7.4 ล้านคน และข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขในช่วงปี 2555-2558 เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปี 2558 พบว่าอัตราเสียชีวิต 28.92 ต่อประชากร 1 แสนคน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน ดั้งนั้นการทำกระบวนการทางสังคมเข้ามารับรู้ปัญหาและร่วมกันแก้ไข เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักของคนในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผลจากการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของคนในชุมชน ทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลง และได้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดย 1) ความร่วมมือร่วมใจของชุมชน 2) การพัฒนาทักษะของบุคคล 3) การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 4) การกำหนดนโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพ 5) การปรับปรุงระบบริการสุขภาพในชุมชน
จากการศึกษาวิจัยตามรูปแบบนั้นได้รับปัจจัยแห่งความสำเร็จได้แก่ 1) ความร่วมมือร่วมใจในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 2) ผู้นำชุมชนที่มีวิสัยทัศน์ 3) การมีเวทีประชาคม 4) มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และ 5) การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The paper aimed to the way to take ease risky of cardio vascular disease.” It is disease simper than being thought. The report form Who, by the year 2550 founded 7.4 million people dead with cardio vascular disease around the world. The data from Ministry of Public Health of by the year 2555-2558 were increase dead every year, in 2558 founded the dead rate were 28.9/100,000 population, the mean rete were 2 dead every one hour. So that community participation in term of cooperation of the people to concern in health promotion of the cardio vascular risky group. The research study of developed model of participation heath promotion in risky group of cardio vascular disease in the community. The result were decrees risky group and the model of health promotion in risky group by community participation. In order to 1) Community participation 2) individual skill development 3) environmental for health development 4) public policy for health 5) developed local health system.
The results of this studies were : 1) The coordination of health promotion in the community 2) Individual skill increasing 3) Community Foram 4) Health promotion strengthening 5) Community participation developed.
The paper aimed to the way to take ease risky of cardio vascular disease.” It is disease simper than being thought. The report form Who, by the year 2550 founded 7.4 million people dead with cardio vascular disease around the world. The data from Ministry of Public Health of by the year 2555-2558 were increase dead every year, in 2558 founded the dead rate were 28.9/100,000 population, the mean rete were 2 dead every one hour. So that community participation in term of cooperation of the people to concern in health promotion of the cardio vascular risky group. The research study of developed model of participation heath promotion in risky group of cardio vascular disease in the community. The result were decrees risky group and the model of health promotion in risky group by community participation. In order to 1) Community participation 2) individual skill development 3) environmental for health development 4) public policy for health 5) developed local health system. The results of this studies were : 1) The coordination of health promotion in the community 2) Individual skill increasing 3) Community Foram 4) Health promotion strengthening 5) Community participation developed.
Keyword Risky Group, Cardiovascular Disease