วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1549082726-8.2.1.pdf

  

Sonjai Chaiburuang

CAS715

ชื่อผู้วิจัย   Sonjai Chaiburuang
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
Gawisarar Nilmongcl2 Thawatchai Chaibunruang2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Confused Words in English: Homophones
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purpose of this paper is to present words which make a lot of nonnative speakers of English confused, especially when they have to put them in the written form. In this paper, the emphasis is on homophones or words that sound alike. The writers do intend to make it easier for readers or learners of English as a foreign language to be able to easily differentiate and properly use such words. The meanings, sample sentences, and quizzes can be found in this paper.
The purpose of this paper is to present words which make a lot of nonnative speakers of English confused, especially when they have to put them in the written form. In this paper, the emphasis is on homophones or words that sound alike. The writers do intend to make it easier for readers or learners of English as a foreign language to be able to easily differentiate and properly use such words. The meanings, sample sentences, and quizzes can be found in this paper.
Keyword English confused words, homophones