วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1549082815-8.2.3.pdf

  

โยธิน สิงห์คำ

CAS717

ชื่อผู้วิจัย   โยธิน สิงห์คำ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 3) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น จากโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 4) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือระยะที่ 1 เป็นการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้วิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน แล้วนำมาสังเคราะห์ ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 3,647 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 217 คน ครูผู้สอน จำนวน 3,430 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 499 คน โดยการเทียบจำนวนประชากรทั้งหมดกับตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 141 คน ครูผู้สอน จำนวน 358 คน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 499 คน ระยะที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์ดัชนีความต้องการจำเป็น(PNI)และการศึกษาจากโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมเป็นผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน จาก 3 โรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลางจำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน 1 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 9 คน ระยะที่ 4 การพัฒนาแนวการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รวมทั้งหมดจำนวน 9 คน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในการพิจารณาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และ ประเมินแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการกระจายอำนาจมี 20 ตัวชี้วัด 2) หลักการมีส่วนร่วมมี 8 ตัวชี้วัด 3) หลักการบริหารตนเองมี 8 ตัวชี้วัด และ4) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล มี 6 ตัวชี้วัด
2. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก และ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านยังพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ดังนี้ หลักการกระจายอำนาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านยังพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ดังนี้ หลักการกระจายอำนาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล
3. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จากโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติทีเป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นเพื่อจัดลำดับความสำคัญ (PNImodified ) เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบสัมภาษณ์แนวการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า ลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียงลำดับความต้องการจำเป็นจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ลำดับที่ 1 ด้านการกระจายอำนาจ ลำดับที่ 2 ด้านการมีส่วนร่วม ลำดับที่ 3 ด้านการบริหารตนเอง ลำดับที่ 4 ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ผลจากการศึกษาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จากโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) พบว่า โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา ที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในรายละเอียดการปฏิบัติเล็กน้อย ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ด้านการกระจายอำนาจ มีแนวทางพัฒนา 25 ตัวชี้วัด ด้านการมีส่วนร่วม มีแนวทางพัฒนา 15 ตัวชี้วัด ด้านการบริหารตนเอง มีแนวทางพัฒนา 11 ตัวชี้วัด ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล มีแนวทางพัฒนา 17 ตัวชี้วัด
4. ผลการประเมินแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คนโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were 1) to study the components and indicators of school-based administration of the ministry Office of the Secondary Education office area 28, 2)To study the present condition of the desirable state of school-based management of secondary school under the jurisdiction of the ministry Office of the Secondary Education office area 28, 3) To study the school-based management approach From the schools that have the Best Practices (Best Practice) of Secondary Schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28, 4) to improve the school base management of the high schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28. This research was divided into 4 phases: Phase 1: A study of the components and indicators for the development of school-based management guidelines for schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28, This examines the appropriateness of the components and metrics used in the school-based management of schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28. Phase 2: study the current conditions for the purpose of government in using the school based management for the schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28 and for the teachers under the ministry Office of the Secondary Education office area 28 for the academic year 2015 with the number of 3,647,217 were classified as administrators and 3,430 were teachers. The samples were school administrators and teachers under the ministry Office of the Secondary Education office area 28 who performed duty in the academic year 2558.of 3,647 persons by comparison was the total population to the sample size table. We used Krejcie and Morgan stratified random sampling. The samples were 141 administrators, 358 teachers, and 499 teachers. Phase 3: study the schools that manage by schools base management with the best practices (Best Practice) in leading and providing information to the study and to learn it specifically. Purposive sampling was provided by three informants, three people from three schools, one in small schools, one in middle schools, and one in large school. Phase 4: The improvement of school-based management in secondary schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28. Information Providers are knowledgeable persons of 9 people by Focus Group Discussion to find the recommendations of school-based administration in secondary schools and the evaluation of school-based management approaches in secondary schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28.
The research found that:
1. The composition and metrics of school-based administration in the secondary schools under ministry Office of the Secondary Education office area were: 1) the decentralization process had 20 indicators; 2) the self-management principles had 8 indicators; 3) Participatory principles have 11 indicators and 4) Principles of check and balance there were 8 indicators.
2. The present condition of the desirable state of school-based management of secondary schools under in the Office of Secondary Education in the region found that the current state of school-based administration was at the level of schools under the ministry Office were at the high level Principles of Participation Principles of Self-Management Principles of Monitoring and Balancing Desirable Conditions of School-Based Management was at the high level. In each case, the level of dissertation was at the high level as follows: Principles of decentralization Principles of participation Principles of self-management provision Checking and balancing
3. The draft of school-based management guidelines in schools with excellent practice (Best Practice) of secondary schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28, The researcher analyzed the need for priority (Modified Priority Needs).Index: (PNI) to be used in the interview design. Educational institutions under ministry Office of the Secondary Education office area 28 found that the required sequence of needs on the development of school-based management of schools under the Office of Education Service Area needs were ascending and descending as follows: No. 1Decentralization. No. 2 Participation No. 3 Administration Self, No. 4 on checking and counterbalancing School-based management guidelines from Best Practices School found that all three schools there was a school-based management approach in education. There were similarities and differences in little practical details. The researcher concluded that the school-based management approach in schools under the jurisdiction of the ministry Office of the Secondary Education office area 28, in decentralization there were 25 development guidelines. In Participatory Indicators there were 15 development guidelines. For self-management measures there were 11 development guidelines. Indicators of monitoring and counterbalancing there were 17 development indicators.
4. The results of school-based management evaluations were the base of secondary schools in under the jurisdiction of the ministry Office of the Secondary Education office area 28. 9 experts were included at the highest level and highest probability.
The purposes of this research were 1) to study the components and indicators of school-based administration of the ministry Office of the Secondary Education office area 28, 2)To study the present condition of the desirable state of school-based management of secondary school under the jurisdiction of the ministry Office of the Secondary Education office area 28, 3) To study the school-based management approach From the schools that have the Best Practices (Best Practice) of Secondary Schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28, 4) to improve the school base management of the high schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28. This research was divided into 4 phases: Phase 1: A study of the components and indicators for the development of school-based management guidelines for schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28, This examines the appropriateness of the components and metrics used in the school-based management of schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28. Phase 2: study the current conditions for the purpose of government in using the school based management for the schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28 and for the teachers under the ministry Office of the Secondary Education office area 28 for the academic year 2015 with the number of 3,647,217 were classified as administrators and 3,430 were teachers. The samples were school administrators and teachers under the ministry Office of the Secondary Education office area 28 who performed duty in the academic year 2558.of 3,647 persons by comparison was the total population to the sample size table. We used Krejcie and Morgan stratified random sampling. The samples were 141 administrators, 358 teachers, and 499 teachers. Phase 3: study the schools that manage by schools base management with the best practices (Best Practice) in leading and providing information to the study and to learn it specifically. Purposive sampling was provided by three informants, three people from three schools, one in small schools, one in middle schools, and one in large school. Phase 4: The improvement of school-based management in secondary schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28. Information Providers are knowledgeable persons of 9 people by Focus Group Discussion to find the recommendations of school-based administration in secondary schools and the evaluation of school-based management approaches in secondary schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28. The research found that: 1. The composition and metrics of school-based administration in the secondary schools under ministry Office of the Secondary Education office area were: 1) the decentralization process had 20 indicators; 2) the self-management principles had 8 indicators; 3) Participatory principles have 11 indicators and 4) Principles of check and balance there were 8 indicators. 2. The present condition of the desirable state of school-based management of secondary schools under in the Office of Secondary Education in the region found that the current state of school-based administration was at the level of schools under the ministry Office were at the high level Principles of Participation Principles of Self-Management Principles of Monitoring and Balancing Desirable Conditions of School-Based Management was at the high level. In each case, the level of dissertation was at the high level as follows: Principles of decentralization Principles of participation Principles of self-management provision Checking and balancing 3. The draft of school-based management guidelines in schools with excellent practice (Best Practice) of secondary schools under the ministry Office of the Secondary Education office area 28, The researcher analyzed the need for priority (Modified Priority Needs).Index: (PNI) to be used in the interview design. Educational institutions under ministry Office of the Secondary Education office area 28 found that the required sequence of needs on the development of school-based management of schools under the Office of Education Service Area needs were ascending and descending as follows: No. 1Decentralization. No. 2 Participation No. 3 Administration Self, No. 4 on checking and counterbalancing School-based management guidelines from Best Practices School found that all three schools there was a school-based management approach in education. There were similarities and differences in little practical details. The researcher concluded that the school-based management approach in schools under the jurisdiction of the ministry Office of the Secondary Education office area 28, in decentralization there were 25 development guidelines. In Participatory Indicators there were 15 development guidelines. For self-management measures there were 11 development guidelines. Indicators of monitoring and counterbalancing there were 17 development indicators. 4. The results of school-based management evaluations were the base of secondary schools in under the jurisdiction of the ministry Office of the Secondary Education office area 28. 9 experts were included at the highest level and highest probability.
Keyword The Development, School-Based Management