วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1549082861-8.2.5.pdf

  

เพลินพิศ สิงห์คำ

CAS719

ชื่อผู้วิจัย   เพลินพิศ สิงห์คำ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 3) เพื่อการศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการวิเคราะห์ดัชนีความต้องการจำเป็น (PNI) และการศึกษาจากโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 4) เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซึ่งตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้วิจัยศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 3,647 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 217 คน ครูผู้สอน จำนวน 3,430 คนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 3,647 คน โดยการเทียบจำนวนประชากรทั้งหมดกับตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 141 คน ครูผู้สอน จำนวน 358 คน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 499 คน ระยะที่ 3 การศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการวิเคราะห์ดัชนีความต้องการจำเป็น (PNI) และการศึกษาจากโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน จำนวน 1 คน และครูที่ปรึกษา จำนวน 1 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียนต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติดีเยี่ยม ของโรงเรียนที่เป็นต้นแบบการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งได้รับรางวัลระดับสหวิทยาเขต ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือระดับประเทศรวมเป็นผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน จาก 3 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 9 คน ระยะที่ 4 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รวมทั้งหมดจำนวน 9 คน โดยการสนทนากลุ่ม พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและประเมินแนวทางการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ด้านคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งต่อ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
2. สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และจัดลำดับความต้องการ ของการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า
2.1 สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยเรียงลำดับดังนี้ คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน
2.2 สภาพที่พึงประสงค์ของการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดไปน้อยเรียงลำดับดังนี้ คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน
3. ลำดับความต้องการจำเป็น (PNI) ในการพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เรียงลำดับความต้องการจำเป็นจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ลำดับที่ 1 ด้านการคัดกรองนักเรียน ลำดับที่ 2 ด้านการส่งต่อนักเรียน ลำดับที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหา ลำดับที่ 4 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และลำดับที่ 5 ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน
4. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการดำเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน สรุปได้ดังนี้ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้ในระดับมาก ด้านการคัดกรองนักเรียนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุดด้านการการส่งเสริมและพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด และด้านการส่งต่อนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้ในระดับมาก สรุปโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aims were: 1) to study the elements and indicators of student supporting system of schools under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28 2) to review the current condition and the purpose of the student supporting system of schools under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28 3) to study the practice of assisting the students by analyzing the needs (PNI) and the study of the best practices (Best Practice) of the schools under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28 4) to improve the student supporting system of schools under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28. This research was divided into 4 phases: Phase 1: examine the compositions and Indicators for the implementation of student support system of secondary schools under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28. To check the suitability of components and indicators on the implementation of the system care for students with the assistance of five experts. Phase 2: study the current situation and desirable conditions of operation of the school’s support system under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28. The researcher studied the current conditions and desirable conditions. The sample consisted of 3,647 classified as school administrators under the jurisdiction of Ministry Office of Secondary Education Service Area28 in the academic year 2558. 217 teachers and 3,430 samples, including school administrators under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28 with a total of 3,647 by the year 2558. Compared with a total population sample sizing request Krejcie and Morgan, 141 teachers, 358 people, total sample of 499 people. Phase 3: Study the implementation of student support system by analysing the index needs (PNI) and graduated from the school with the best practices (Best Practice) of the Ministry Office of Secondary Education Service Area28, including information providers, 1 school administrator, 1 head of student Affairs Adviser, and 1 selected teacher. These persons must have an excellent performance and a school model for the implementation of student supporting system which won the provincial Campus. The school district or national will gather the data from 3 schools, 3 persons in each schools, and a total of 9 person. Phase 4: Develop the performance-based student supporting system of schools under the jurisdiction of Ministry Office of Secondary Education Service Area 28. Contributors were experts with knowledge of the operating system in the school office under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28. A total of nine people in a group discussion to consider the comments and feedback, and evaluate the implementation of the system of care and support for students in schools under the jurisdiction of Ministry Office of Secondary Education Service Area 28.
The research found that:
1. Elements and Indicators for the implementation of student support system, overall in the appropriate level and considering that it was found at the high level every sort of average score from descending below the promotion and development, the screening of students and forwards of known individual students and the prevention and resolution.
2. the current condition ; and prioritize the needs of the student support system.
2.1. the present condition of the system that look after school students, in the level and when it was in terms of the more important is to know students individually, to promote student development, for the prevention and resolution of problems, the forwarding of students for the screening of students.
2.2 the condition of the system to assist students of the school were located in most of the levels and when to consider a list of aspects that are found below the most was to recognize students individually the prevention and solving a problem forwards screening to promote student development.
3. The demand for (PNI) in the development of the operation of the care systems, order of need from decreasing as follows, 1, the screening students. 2, The export to students, 3, to prevent and solve the problem.4, the students on an individual and 5, in the development of students.
4. To assess the appropriateness and feasibility of the care systems, by the 9 people can be summarized as follows: know each student in the appropriate was at the high level to prevent and solve the problem was in the promotion and development to be appropriate was at the high level for the students have the appropriate level and the degree conclusions, as well as the high level.
This research aims were: 1) to study the elements and indicators of student supporting system of schools under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28 2) to review the current condition and the purpose of the student supporting system of schools under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28 3) to study the practice of assisting the students by analyzing the needs (PNI) and the study of the best practices (Best Practice) of the schools under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28 4) to improve the student supporting system of schools under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28. This research was divided into 4 phases: Phase 1: examine the compositions and Indicators for the implementation of student support system of secondary schools under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28. To check the suitability of components and indicators on the implementation of the system care for students with the assistance of five experts. Phase 2: study the current situation and desirable conditions of operation of the school’s support system under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28. The researcher studied the current conditions and desirable conditions. The sample consisted of 3,647 classified as school administrators under the jurisdiction of Ministry Office of Secondary Education Service Area28 in the academic year 2558. 217 teachers and 3,430 samples, including school administrators under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28 with a total of 3,647 by the year 2558. Compared with a total population sample sizing request Krejcie and Morgan, 141 teachers, 358 people, total sample of 499 people. Phase 3: Study the implementation of student support system by analysing the index needs (PNI) and graduated from the school with the best practices (Best Practice) of the Ministry Office of Secondary Education Service Area28, including information providers, 1 school administrator, 1 head of student Affairs Adviser, and 1 selected teacher. These persons must have an excellent performance and a school model for the implementation of student supporting system which won the provincial Campus. The school district or national will gather the data from 3 schools, 3 persons in each schools, and a total of 9 person. Phase 4: Develop the performance-based student supporting system of schools under the jurisdiction of Ministry Office of Secondary Education Service Area 28. Contributors were experts with knowledge of the operating system in the school office under the Ministry Office of Secondary Education Service Area 28. A total of nine people in a group discussion to consider the comments and feedback, and evaluate the implementation of the system of care and support for students in schools under the jurisdiction of Ministry Office of Secondary Education Service Area 28. The research found that: 1. Elements and Indicators for the implementation of student support system, overall in the appropriate level and considering that it was found at the high level every sort of average score from descending below the promotion and development, the screening of students and forwards of known individual students and the prevention and resolution. 2. the current condition ; and prioritize the needs of the student support system. 2.1. the present condition of the system that look after school students, in the level and when it was in terms of the more important is to know students individually, to promote student development, for the prevention and resolution of problems, the forwarding of students for the screening of students. 2.2 the condition of the system to assist students of the school were located in most of the levels and when to consider a list of aspects that are found below the most was to recognize students individually the prevention and solving a problem forwards screening to promote student development. 3. The demand for (PNI) in the development of the operation of the care systems, order of need from decreasing as follows, 1, the screening students. 2, The export to students, 3, to prevent and solve the problem.4, the students on an individual and 5, in the development of students. 4. To assess the appropriateness and feasibility of the care systems, by the 9 people can be summarized as follows: know each student in the appropriate was at the high level to prevent and solve the problem was in the promotion and development to be appropriate was at the high level for the students have the appropriate level and the degree conclusions, as well as the high level.
Keyword The Development, The implementation of student’s support system