วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1549083423-8.2.7.pdf

  

พิศโสภา ทีฆาวงค์

CAS721

ชื่อผู้วิจัย   พิศโสภา ทีฆาวงค์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สิวลี รัตนปัญญา
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 412 คน โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตทั้งหมด 8 ด้าน ตามแนวคิดของวอลตัน (Walton. 1974) คือ 1) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 2) สิ่งแวดล้อม
ที่สะอาดและปลอดภัย 3) ความรู้ความสามารถในงาน 4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5) การมีส่วนร่วมด้านสังคม
6) ความยุติธรรมในองค์กร 7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และ 8) การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ผลพบว่า คุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ในการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ตำแหน่งงาน, ช่วงอายุ, สถานภาพสมรส, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, ประสบการณ์การทำงาน และ ขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.01, p <0.01, p <0.02, p <0.01, p <0.01, และ p <0.01, ตามลำดับ) และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ลักษณะงาน การรับรู้ความสามารถของตนเองในการทำงาน และการรับรู้ต่อระบบบริหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.01) และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการทำงานได้ร้อยละ 51.1
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purpose of this research was to compare the quality of working life and the factors related to the quality of working life of Commune Administration Organizations employee in Chiang Mai Province. Four hundred and twelve subjects, who worked in Commune Administration Organizations, were participated. A survey using a questionnaire was conducted based on the eight points criteria of Walton's theoretical framework (Walton, 1974) including 1) Adequate and fair compensation 2) Safe, healthful working condition 3) Opportunity to develop human capacities 4) Opportunity for career growth 5) Social integration in the work force 6) Constitutionalism 7) Work and Quality of life and 8) Social relevance. From the analysis it was found that the subjects perceived high level of quality of work life. Through the comparison analysis it was revealed that of job performance, age range, marital status, monthly income, work experience and size of the Administration Organization were significantly different of overall quality of work life among employees (p <0.01, p <0.01, p <0.02, p <0.01, p <0.01, and p <0.01, respectively). Moreover, three factors which are work characteristics, self efficacy in work, and management system perceived have significant influence on quality of work life (p = 0.01). It can be predicted 51.1% of quality of work life.
The purpose of this research was to compare the quality of working life and the factors related to the quality of working life of Commune Administration Organizations employee in Chiang Mai Province. Four hundred and twelve subjects, who worked in Commune Administration Organizations, were participated. A survey using a questionnaire was conducted based on the eight points criteria of Walton's theoretical framework (Walton, 1974) including 1) Adequate and fair compensation 2) Safe, healthful working condition 3) Opportunity to develop human capacities 4) Opportunity for career growth 5) Social integration in the work force 6) Constitutionalism 7) Work and Quality of life and 8) Social relevance. From the analysis it was found that the subjects perceived high level of quality of work life. Through the comparison analysis it was revealed that of job performance, age range, marital status, monthly income, work experience and size of the Administration Organization were significantly different of overall quality of work life among employees (p <0.01, p <0.01, p <0.02, p <0.01, p <0.01, and p <0.01, respectively). Moreover, three factors which are work characteristics, self efficacy in work, and management system perceived have significant influence on quality of work life (p = 0.01). It can be predicted 51.1% of quality of work life.
Keyword Quality of Working Life, Employee, Commune Administration Organization