วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1549083740-8.2.20.pdf

  

นริศรา ยุทธแสน

CAS734

ชื่อผู้วิจัย   นริศรา ยุทธแสน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
การุณย์ บัวเผื่อน
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ศักยภาพการพยาบาลภาคสนาม รุ่น 129 ของ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษาเรื่อง ศักยภาพการพยาบาลสนาม รุ่น 129 ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการพยาบาลสนาม รุ่นที่ 129 โดยมุ่งเน้นด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านลักษณะ ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลสนามเพื่อนำข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาศักยภาพของพยาบาลสนามให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพมีผลการศึกษา ดังนี้
1. ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานพยาบาลสนาม ต้องรู้ถึงหลักวิธีการปฐมพยาบาลสามารถเอาไปสอนหรือแนะนำผู้อื่นได้ สามารถประเมินอาการของผู้เจ็บป่วยได้ และสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างถูกวิธี
2. ด้านทักษะการปฏิบัติงานพยาบาลสนาม เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องดูจากสถานการณ์ตอนนั้นว่าเป็นอย่างไร ต้องเน้นความสะอาดในขั้นตอนที่มีความประหยัดรวดเร็วและมีคุณภาพ สามารถประเมินอาการหรือสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ ใช้ยาได้ถูกกับโรค และจ่ายยาได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามขนาดที่ผู้ป่วยควรจะได้รับ
3. ด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงานพยาบาลสนาม ต้องมีลักษณะนิสัยรับผิดชอบงานในหน้าที่ ตรงเวลา มีความรู้สึกนึกคิดในเรื่องจรรยาบรรณการพยาบาล สิทธิของผู้ป่วย และเป็นผู้เอื้ออาทร มีจิตเมตตา มีทัศนะคติที่ดีมีความชอบในการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้มีเจตนาที่ดีต่อผู้อื่น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น และมีทัศนะคติและจิตใจที่มุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
4. ด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานพยาบาลสนาม ต้องกล้าพูด กล้าแสดงออกเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนเชื่อมั่นว่าสิ่งที่กระทำลงไปนั้นถูกต้องและเหมาะสมไม่ผิดหลักการพยาบาล ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายจิตใจ อุปกรณ์และสถานที่อยู่เสมอ มีความรู้สึกที่อยากจะไปช่วยเหลือผู้ป่วย มีการศึกษาติดตามทำความเข้าใจสาเหตุของโรคต่างๆที่เกิดขึ้น โดยค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตหรือจากเว็บไซด์ที่เชื่อถือได้ทางการแพทย์
ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพพยาบาลสนามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this study were to study potentiality of field nursing 129th edition of Royal College of Nursing Police Hospital which focus about knowledge side, skill side, attribute side and behavior side in order to improve potentiality of field nursing to the most efficiency by using quality methodology. The result show that :
1. For the knowledge side, in the working of field nurse have to know primary aid main method for ability to teach or suggest other people, estimate the symptoms and can be correctly service people .
2. For skill side, nurse have to working under clearly estimated situation ,focus on sanitation in the step which need saving and fastness, have precision ability to estimate symptoms and situation, can use medicine appropriate with symptoms under good quality and correct quantity.
3. For the attribute side of field nursing have to have responsibility in duty, be on time ,have ethics of nurse about patient rights and be the kind person who have good attitude with people helping.
4. For the behavior side, the nurse have to be confidently person for bring knowledge to the local and confident own action is correct and appropriate not wrong in nursing ethic. Always ready to working about body, mentality, equipment and working place .Have good felling to help people, always study and follow up about cause of symptoms by medical trustworthiness internet or website.
Discoveries of this research can use to improve potentiality of field nursing in order continue happened the most efficiency.
The objective of this study were to study potentiality of field nursing 129th edition of Royal College of Nursing Police Hospital which focus about knowledge side, skill side, attribute side and behavior side in order to improve potentiality of field nursing to the most efficiency by using quality methodology. The result show that : 1. For the knowledge side, in the working of field nurse have to know primary aid main method for ability to teach or suggest other people, estimate the symptoms and can be correctly service people . 2. For skill side, nurse have to working under clearly estimated situation ,focus on sanitation in the step which need saving and fastness, have precision ability to estimate symptoms and situation, can use medicine appropriate with symptoms under good quality and correct quantity. 3. For the attribute side of field nursing have to have responsibility in duty, be on time ,have ethics of nurse about patient rights and be the kind person who have good attitude with people helping. 4. For the behavior side, the nurse have to be confidently person for bring knowledge to the local and confident own action is correct and appropriate not wrong in nursing ethic. Always ready to working about body, mentality, equipment and working place .Have good felling to help people, always study and follow up about cause of symptoms by medical trustworthiness internet or website. Discoveries of this research can use to improve potentiality of field nursing in order continue happened the most efficiency.
Keyword Potentiality, field nursing