วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1577258331-8.(49-54).pdf

  

อุกฤษฏ์ พินแย้ม

CAS827

ชื่อผู้วิจัย   อุกฤษฏ์ พินแย้ม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สืบศิริ แซ่ลี้2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการนำเสนอพิธีกรรมการคล้องช้างของจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้เทคนิคลีพโมชั่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ในการนำเสนอพิธีกรรมการคล้องช้างของจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้อุปกรณ์ลีพโมชั่น และทำการประเมินประสิทธิภาพในการตรวจจับความเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ลีพโมชั่นในการใช้งานสื่อปฏิสัมพันธ์ โดยผู้วิจัยได้ดำเนินกระบวนการตามทฤษฏีมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการออกแบบ เพื่อให้ได้สื่อปฏิสัมพันธ์ที่ใช้งานได้จริงและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้เข้าชมภายในศูนย์คชศึกษา บ้านกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 90 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อปฏิสัมพันธ์ทั้งหมด 3 คน มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินประสิทธิภาพของสื่อปฏิสัมพันธ์และการใช้งานของอุปกรณ์ลีพโมชั่น และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมในศูนย์คชศึกษา โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อปฏิสัมพันธ์ที่ใช้งานกับอุปกรณ์ลีพโมชั่น จากผู้เชี่ยวชาญมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ซึ่งอยู่ในระดับดี
2. ผลการประเมินความพึงพอใจในสื่อปฏิสัมพันธ์ จากผู้เข้าชมในศูนย์คชศึกษา มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purpose of this research was to develop the interaction media for the presentation of elephant ringing in Surin province. Using a leap motion device Analyze the performance with leap motion device in the interaction media. The researcher conducted a human-centered design, in order to get the interactive media to work and meet the needs of users. The samples were collected from the visitors in Khotcha Sueksa Center, Amphoe Tha Tum, Surin Province. The samples consisted of 90 people and 3 experts. Using the performance evaluation of media interaction and the use of leap motion, and the visitor satisfaction survey in the center. The statistics used for data analysis were the mean and standard deviation.
The research found that:
1. Results of performance evaluation of media interaction with leap motion devices. The average score is 3.80, which is at good level.
2. Results of satisfaction Evaluation in Interaction Media from the visitors in Khotcha Sueksa center. The average score was at 4.38, which was at the “high” level.
The purpose of this research was to develop the interaction media for the presentation of elephant ringing in Surin province. Using a leap motion device Analyze the performance with leap motion device in the interaction media. The researcher conducted a human-centered design, in order to get the interactive media to work and meet the needs of users. The samples were collected from the visitors in Khotcha Sueksa Center, Amphoe Tha Tum, Surin Province. The samples consisted of 90 people and 3 experts. Using the performance evaluation of media interaction and the use of leap motion, and the visitor satisfaction survey in the center. The statistics used for data analysis were the mean and standard deviation. The research found that: 1. Results of performance evaluation of media interaction with leap motion devices. The average score is 3.80, which is at good level. 2. Results of satisfaction Evaluation in Interaction Media from the visitors in Khotcha Sueksa center. The average score was at 4.38, which was at the “high” level.
Keyword Leap motion device, Klong-chang festival, Interactive media