วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1585994452-10.1.12.pdf

  

วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์

CAS903

ชื่อผู้วิจัย   วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์2 กุหลาบ ปุริสาร3 วรากร ตันฑนะเทวินทร์4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ หน่วยงาน 3) เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีประชากรดังนี้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/ครูพี่เลี้ยงครู จำนวน 220 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 146 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ได้ดังนี้จากหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/ครูพี่เลี้ยงครู จำนวน 140 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 106 คน รวม 246 คน แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) สถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) ถ้าพบว่าค่า F มีค่านัยสำคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจะทดสอบคู่ใดที่แตกต่างกัน โดยใช้วิธีของ Scheffe/
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF) 6 ด้าน พบว่า ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x ̅=4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและมากเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้คือด้านคุณธรรม จริยธรรม (x ̅=4.61) ด้านความรู้ (x ̅=4.59) ด้านทักษะทางปัญญา (x ̅=4.52) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (x ̅=4.29) ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (x ̅=4.22) และ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ (x ̅=4.13) ตามลำดับ
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพของผู้ใช้บัณฑิตกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF) ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ หน่วยงาน โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว่า
2.1 ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศชายมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมีค่าเฉลี่ย (x ̅=4.54) ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจเฉลี่ย (x ̅=4.24)
2.2 ผู้ใช้บัณฑิตที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจเฉลี่ยดังนี้ อายุ 50 ปีขึ้นไปค่าเฉลี่ย (x ̅=4.55) อายุ 45-49 ปีค่าเฉลี่ย (x ̅=4.47) อายุ 40-44 ปีค่าเฉลี่ย (x ̅=4.36) อายุ 30- 34 ปีค่าเฉลี่ย (x ̅=4.35) อายุต่ำกว่า 30 ปีค่าเฉลี่ย (x ̅=4.32) และอายุ 35–39 ปีค่าเฉลี่ย (x ̅=4.31) ตามลำดับ
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกมีความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการปฏิบัติงาน (x ̅=4.43) สูงกว่าผู้ใช้บัณฑิตที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่าที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการปฏิบัติงาน (x ̅=4.35)
2.4 ผู้ใช้บัณฑิตตำแหน่งงาน ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ/เจ้าของกิจการมีความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการปฏิบัติงาน (x ̅=4.50) หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/ครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการปฏิบัติงาน (x ̅=4.50)
2.5 ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน16 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมีค่าเฉลี่ย (x ̅=4.53) รองลงมาคือ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน11 – 15 ปีมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย (x ̅=4.43) ผู้ใช้บัณฑิตที่ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6– 10 ปีมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย (x ̅=4.36) และผู้ใช้บัณฑิตที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน1– 5 ปีมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย (x ̅=4.25) ตามลำดับ
2.6 ผู้ใช้บัณฑิตที่หน่วยงานที่เป็นภาครัฐมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มีค่าเฉลี่ย (x ̅=4.49) ผู้ใช้บัณฑิตที่หน่วยงานเป็นภาคเอกชนมีความพึงพอใจเฉลี่ย (x ̅=4.38)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were: 1) to study the satisfaction of Graduate Diploma Program in Teaching Profession of College of Asian Scholars and 2) to compare the satisfaction of the graduate users of the Graduate Diploma Program in Teaching Profession of College of Asian Scholars. In accordance with the framework for national higher education qualifications According to the standard of learning in 6 areas, divided by gender, age, education level, job position, duration of work and departments 3) To study the opinions and suggestions of graduate users in the Graduate Diploma in Teaching Profession. The target group for the research were graduate users, with the following population: 220 department heads / supervisors / mentors and 146 school administrators. Determine the sample size using the Krejcie and Morgan tables. The sample obtained from the department heads / supervisors / mentors of 140 teachers and 106 school administrators, totaling 246 people. The questionnaire was in the form of Rating Scale. Statistics using percentage, standard deviation and Statistical Analysis of Variance (F-test). If it is found that the F-value is statistically significant, using the method of Scheffe.
The results of the research showed that:
1. The satisfaction of graduate users, the Graduate Diploma in Teaching Profession College of Asian Studies in accordance with the National Qualifications Framework for Higher Education according to the learning standard. found that the satisfaction of users of graduate programs in the Graduate Diploma in Teaching Profession College of Asian Studies According to the national higher education qualifications standards framework and to the Learning Outcome Standards (TQF) in 6 areas. In all aspects, it was at the high level (x ̅= 4.39). When considering in each aspect, it was found that the highest and highest levels were arranged in order of average values as follows : There were moral and ethical (x ̅=4.61), knowledge (x ̅=4.59), intellectual skills (x ̅= 4.52) In numerical analysis skills, communication and information technology (x ̅= 4.29), Development of interpersonal relations and responsibility (x ̅=4.22) and learning management skills (x ̅=4.13) respectively.
2. Comparative analysis of the status of graduate users and satisfaction of graduate users in the Graduate Diploma in Teaching Profession College of Asian Studies. According to the qualification standards framework National higher education According to the Learning Outcomes Standard (TQF). By gender, age, education level, job position, duration of work and departments. By means of means of averaging. The results showed that:
2.1 The graduate users who are male are satisfied with the average. Have on the job performance of graduates x ̅=4.54, the female graduates were satisfied with the average x ̅=4.24.
2.2 Graduate users of different age have the average satisfaction as follows: 50 years old or more, x ̅=4.55, Age 40-44 years, x ̅=4.47, Age 45-49 years, x ̅=4.36, Age 30-34 years, x ̅=4.35, under 30 years, x ̅=4.32 and age 35-39 years, x ̅=4.31 respectively.
2.3 By graduate users with a master-doctorate degree. With the average satisfaction with Operating x ̅=4.43. Higher than graduate users with a bachelor's degree or lower with average job satisfaction x ̅=4.35.
2.4 Graduate users, job positions Director / Manager / Business owner Average satisfaction with work x ̅=4.50, Division heads / supervisors / mentors were satisfied with their job performance x ̅=4.29.
2.5 Graduate users with working period 16 Years and more are satisfied with the operation of Graduates have x ̅=4.53. Followed by graduates with 11-15 years of work experience satisfied with x ̅=4.43,Graduate users that Their working period is between 6-10 years and satisfied with x ̅=4.36, and graduate users with a period of 1-5 years of operation were satisfied with x ̅=4.25 respectively.
2.6 Graduate users at government agencies. Satisfied with the job performance of graduates with compensation x ̅=4.49. The graduate users who are in the private sector are satisfied with x ̅= 4.38.
The purposes of this research were: 1) to study the satisfaction of Graduate Diploma Program in Teaching Profession of College of Asian Scholars and 2) to compare the satisfaction of the graduate users of the Graduate Diploma Program in Teaching Profession of College of Asian Scholars. In accordance with the framework for national higher education qualifications According to the standard of learning in 6 areas, divided by gender, age, education level, job position, duration of work and departments 3) To study the opinions and suggestions of graduate users in the Graduate Diploma in Teaching Profession. The target group for the research were graduate users, with the following population: 220 department heads / supervisors / mentors and 146 school administrators. Determine the sample size using the Krejcie and Morgan tables. The sample obtained from the department heads / supervisors / mentors of 140 teachers and 106 school administrators, totaling 246 people. The questionnaire was in the form of Rating Scale. Statistics using percentage, standard deviation and Statistical Analysis of Variance (F-test). If it is found that the F-value is statistically significant, using the method of Scheffe. The results of the research showed that: 1. The satisfaction of graduate users, the Graduate Diploma in Teaching Profession College of Asian Studies in accordance with the National Qualifications Framework for Higher Education according to the learning standard. found that the satisfaction of users of graduate programs in the Graduate Diploma in Teaching Profession College of Asian Studies According to the national higher education qualifications standards framework and to the Learning Outcome Standards (TQF) in 6 areas. In all aspects, it was at the high level (x ̅= 4.39). When considering in each aspect, it was found that the highest and highest levels were arranged in order of average values as follows : There were moral and ethical (x ̅=4.61), knowledge (x ̅=4.59), intellectual skills (x ̅= 4.52) In numerical analysis skills, communication and information technology (x ̅= 4.29), Development of interpersonal relations and responsibility (x ̅=4.22) and learning management skills (x ̅=4.13) respectively. 2. Comparative analysis of the status of graduate users and satisfaction of graduate users in the Graduate Diploma in Teaching Profession College of Asian Studies. According to the qualification standards framework National higher education According to the Learning Outcomes Standard (TQF). By gender, age, education level, job position, duration of work and departments. By means of means of averaging. The results showed that: 2.1 The graduate users who are male are satisfied with the average. Have on the job performance of graduates x ̅=4.54, the female graduates were satisfied with the average x ̅=4.24. 2.2 Graduate users of different age have the average satisfaction as follows: 50 years old or more, x ̅=4.55, Age 40-44 years, x ̅=4.47, Age 45-49 years, x ̅=4.36, Age 30-34 years, x ̅=4.35, under 30 years, x ̅=4.32 and age 35-39 years, x ̅=4.31 respectively. 2.3 By graduate users with a master-doctorate degree. With the average satisfaction with Operating x ̅=4.43. Higher than graduate users with a bachelor's degree or lower with average job satisfaction x ̅=4.35. 2.4 Graduate users, job positions Director / Manager / Business owner Average satisfaction with work x ̅=4.50, Division heads / supervisors / mentors were satisfied with their job performance x ̅=4.29. 2.5 Graduate users with working period 16 Years and more are satisfied with the operation of Graduates have x ̅=4.53. Followed by graduates with 11-15 years of work experience satisfied with x ̅=4.43,Graduate users that Their working period is between 6-10 years and satisfied with x ̅=4.36, and graduate users with a period of 1-5 years of operation were satisfied with x ̅=4.25 respectively. 2.6 Graduate users at government agencies. Satisfied with the job performance of graduates with compensation x ̅=4.49. The graduate users who are in the private sector are satisfied with x ̅= 4.38.
Keyword satisfaction, graduate users, Graduate Diploma Program in Teaching Profession of College of Asian Scholars


วารสารอื่นๆ

วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์

7 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ดร.วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS556
การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
127
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS855
การบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
117
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS903
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
88
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS977
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
65
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS1014
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL)
29
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS1014
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL)
4
วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์
CAS1307
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับ e-learning และการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงาน รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
53