วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1626334387-10.1.14(Edit15-7-2564).pdf

  

พัณอรณ์ ขจัดภัย

CAS905

ชื่อผู้วิจัย   พัณอรณ์ ขจัดภัย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วสวัตติ์ ถนัดค้า2 อริสา แก้วประมูล3 อารีย์ นัยพินิจ4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การออกแบบและการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จากเมล็ดหญ้ารูซี่ไม่สมบูรณ์ : กรณีศึกษา “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หญ้ารูซี่” ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ลดต้นทุนปุ๋ยในกระบวนการเพาะปลูกหญ้ารูซี่ 2. เพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาจากเมล็ดหญ้ารูซี่ไม่สมบูรณ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หญ้ารูซี่ จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แนวคิดทฤษฎีทางการจัดการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำเนินการ และวัดผล จากการทดลองคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จากเมล็ดหญ้ารูซี่ไม่สมบูรณ์ พบว่า ผลการทดสอบปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุดสามารถนำมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายการเพาะปลูกของชุมชน และปรับปรุงหน้าดินได้ ส่วนผลจากการทดลองทำกระถางพบว่า รูปแบบที่ทำจากเมล็ดหญ้ารูซี่ไม่สมบูรณ์ผสมกับแป้งเปียกดีที่สุด เนื่องจากมีต้นทุนที่ไม่สูง มีลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ดูดซึมน้ำได้ดี ไม่ขึ้นรา และไม่มีผลกระทบต่อต้นไม้ และสำหรับด้านอาหารหมักพบว่า สูตรหมักที่ดีที่สุดคือ สูตรเมล็ดหญ้ารูซี่ 95% ผสมกับกากมันสำปะหลัง5% เนื่องจากค่าโปรตีนเพิ่มขึ้นจาก 6.73 % เป็น 11.51% ซึ่งเป็นปริมาณโปรตีนที่สัตว์เคี้ยวเอื้องต้องการ (สำนักพัฒนาอาหารสัตว์, 2559)
โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์ข้างต้นนี้ สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างรายได้เสริมในอนาคตให้แก่วิสาหกิจชุมชนในช่วงที่ไม่มีการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์หญ้าได้
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were: 1. to decrease fertilizer cost in the cultivation process, 2. to increase extra income from new products, e.g., Ruminant’s fermented food and natural plant pot in order to help PlaengYhai YhaRuzi community enterprise gain a better performance. The research tools employed included management tools and scientific process in measuring and monitoring. In conclusion, the experiment’s result in creating new products from the wastes of Ruzi’s seed was found that both organic fertilizers were passed international standard especially the second fertilizer which has the highest nutritive value to repair soil’s surface and decrease the cultivation cost. In the fermented food for ruminant and natural plant pot’s experiment revealed that the best plant pot is the one which made of Ruzi’s seed mixed with wet cassava’s flour because it is natural-like, good water absorption, mold protection and doesn’t affect the plant. As well as fermented food for ruminant, the results showed that the third type (Ruzi’s seed95%+ Cassava Waste5%) has the highest nutritive value especially protein that increased from 6.73% to 11.51%. However, these new products can be sold as extra income during the time when the community enterprise is lack of Ruzi’s grass.
The purposes of this research were: 1. to decrease fertilizer cost in the cultivation process, 2. to increase extra income from new products, e.g., Ruminant’s fermented food and natural plant pot in order to help PlaengYhai YhaRuzi community enterprise gain a better performance. The research tools employed included management tools and scientific process in measuring and monitoring. In conclusion, the experiment’s result in creating new products from the wastes of Ruzi’s seed was found that both organic fertilizers were passed international standard especially the second fertilizer which has the highest nutritive value to repair soil’s surface and decrease the cultivation cost. In the fermented food for ruminant and natural plant pot’s experiment revealed that the best plant pot is the one which made of Ruzi’s seed mixed with wet cassava’s flour because it is natural-like, good water absorption, mold protection and doesn’t affect the plant. As well as fermented food for ruminant, the results showed that the third type (Ruzi’s seed95%+ Cassava Waste5%) has the highest nutritive value especially protein that increased from 6.73% to 11.51%. However, these new products can be sold as extra income during the time when the community enterprise is lack of Ruzi’s grass.
Keyword Ruzi grass, Organic fertilizer, Natural plant pot, Ruminant fermented food