วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1585994625-10.1.19.pdf

  

จุไรศิริ ชูรักษ์

CAS910

ชื่อผู้วิจัย   จุไรศิริ ชูรักษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธีรพล สยามพันธ์2 นพเก้า ณ พัทลุง3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การฝึกอบรมครูด้านการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมครูด้านการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชากร คือ ครูระดับประถมศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 50 คน ที่เข้าอบรมได้มาจากการรับสมัคร และนักเรียนจำนวน 25 คน เครื่องมือวิจัยได้แก่ แผนการฝึกอบรม จำนวน 5 แผน แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่องการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต จำนวน 30 ข้อ แบบประเมินความสามารถในการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ต 5 ด้านและแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการฝึกอบรม จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้ของครู หลังการฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย=22.74) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=3.24) สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย=15.28) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=3.77)
2) ความสามารถในการสร้างสื่ออินเตอร์เน็ตของครู อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย=7.86) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.63) คิดเป็นคะแนนร้อยละ 78.60 3) ความพึงพอใจของครูต่อการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย=4.46) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.52)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed to study teachers training in internet media construction for developing analytical thinking of students in multicultural society of five southern border provinces. The population were 50 primary school teachers and 25 students in five southern border provinces. The research instruments were 5 lesson plans, 30 items of internet media construction test, 5 aspects of assessment form, 10 items of questionnaire on the training and 30 items of analytical thinking test. Mean, standard deviation and percentage were used in the research. The results were found that 1) teachers’ knowledge after training (Mean =22.74) (SD=3.24) was higher than before training (Mean=15.28) (SD=3.77) 2) teachers’ ability of internet media construction was at the high level (Mean=7.86) (SD=0.63) (78.60 %) 3) teachers’ satisfaction was at the high level (Mean =4.46) (SD=0.52).
This research aimed to study teachers training in internet media construction for developing analytical thinking of students in multicultural society of five southern border provinces. The population were 50 primary school teachers and 25 students in five southern border provinces. The research instruments were 5 lesson plans, 30 items of internet media construction test, 5 aspects of assessment form, 10 items of questionnaire on the training and 30 items of analytical thinking test. Mean, standard deviation and percentage were used in the research. The results were found that 1) teachers’ knowledge after training (Mean =22.74) (SD=3.24) was higher than before training (Mean=15.28) (SD=3.77) 2) teachers’ ability of internet media construction was at the high level (Mean=7.86) (SD=0.63) (78.60 %) 3) teachers’ satisfaction was at the high level (Mean =4.46) (SD=0.52).
Keyword internet media, analytical thinking