วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1596600090-4-22.jr23(2563)T.pdf

  

สายัณห์ ผาน้อย

CAS931

ชื่อผู้วิจัย   สายัณห์ ผาน้อย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล 2 วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา 3 , โศภิษฐ์ นามขำ 4 , ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล 5 , สวิตา อ่อนละออ 6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) สภาพความต้องการจำเป็นการพัฒนาเป็นชุมชนอัจฉริยะ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความต้องการการพัฒนาเป็นชุมชนอัจฉริยะ
และจัดลำดับความสำคัญของ ชุมชนหนองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม
และการประชาคม ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 4 ชุมชน จำนวน 40 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแนวคำถามกึ่งโครงสร้าง ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจคุณภาพเชิงเนื้อหา
จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
และการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ผลการวิจัย พบว่า
ทุกชุมชนมีความต้องการการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย เป็นอันดับหนึ่ง
รองลงมาได้แก่ ด้านกีฬา ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน และด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ตามลำดับ นอกจากนั้นชุมชนยังให้ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน
ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาที่ว่า “โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน”
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this study was to study the needs assessment for development to smart
community and prioritized Nong Yai Community, Mueang District, Khon Kaen Province. Using qualitative
research methods by focus group and Civil Society. The key informants were 40 community leaders and
Village Health Volunteers in 4 communities. The research instruments were the questions of the semi-
structure. Test the quality of the tools by content validity test from 3 experts, Data analysis by using
Content analysis and triangulation methods
The result found that every communities needs to be smart community development regarding
the quality of life in health to be number one, followed by sports, English communication, knowledge of
laws in daily life, economic society and culture. In addition, the community also offers suggestions on
participation between educational Institutions and communities under the concept of educational
management that “The school is part of the community, the community is part of the school”.
The objective of this study was to study the needs assessment for development to smart community and prioritized Nong Yai Community, Mueang District, Khon Kaen Province. Using qualitative research methods by focus group and Civil Society. The key informants were 40 community leaders and Village Health Volunteers in 4 communities. The research instruments were the questions of the semi- structure. Test the quality of the tools by content validity test from 3 experts, Data analysis by using Content analysis and triangulation methods The result found that every communities needs to be smart community development regarding the quality of life in health to be number one, followed by sports, English communication, knowledge of laws in daily life, economic society and culture. In addition, the community also offers suggestions on participation between educational Institutions and communities under the concept of educational management that “The school is part of the community, the community is part of the school”.
Keyword Keywords: Needs Assessment, Development, Smart Community