วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1595497477-14-5.jr06(2.2563)T.pdf

  

อำพร เชาวนะพานิช

CAS941

ชื่อผู้วิจัย   อำพร เชาวนะพานิช
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
โอฬาร กาญจนากาศ 2 จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์ 3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)
สภาพการดำเนินงานในการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 2)
สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ
3) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผู้บริหารและครูผู้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยการใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (1970)
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดำเนินงานในการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 2)
รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามี 7 ด้าน คือ (1) การจัดการเรียนการสอน
(2)การบริหารงานหลักสูตรและการใช้หลักสูตร (3) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
(4) การนิเทศการศึกษา (5)ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (6)ระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์และ
(7) การผลิตนวัตกรรม โครงงาน งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 3)
ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยการนำไปทดลองใช้มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์
อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were to: 1) survey the academic administration at Vocational
College of Lower Northeastern Region under The Office of Vocational Education Commission, 2) create the model in academic administration at Vocational College of Lower Northeastern Region under The Office of
Vocational Education Commission and 3) approve the model in academic administration at Vocational
College of Lower Northeastern Region under The Office of Vocational Education Commission. The
samples, Krejcie and Morgan table with a stratified random sampling method were obtained, were
administrators and teachers of Vocational College of Lower Northeastern Region under The Office of
Vocational Education Commission. The tool used to collecting the data was a 5-point rating scale
questionnaire. The statistics used were percentage, mean, and standard deviation.
The Research revealed that: 1) the academic operation at Vocational College of Lower
Northeastern Region under The Office of Vocational Education Commission was at a moderate level. 2)
The model in academic administration at Vocational College of Lower Northeastern Region under The
Office of Vocational Education Commission had 7 elements. There were instruction, curriculum
administration and application, media innovation and educational technology development, educational
supervision, quality assurance, professional academic testing and credit transferring, project innovation and
academic research. 3) The model approval in 3 dimensions of suitability, possibility, and the advantage in
academic administration at Vocational College of Lower Northeastern Region under The Office of
Vocational Education Commission by trying out was at high levels.
The purposes of this research were to: 1) survey the academic administration at Vocational College of Lower Northeastern Region under The Office of Vocational Education Commission, 2) create the model in academic administration at Vocational College of Lower Northeastern Region under The Office of Vocational Education Commission and 3) approve the model in academic administration at Vocational College of Lower Northeastern Region under The Office of Vocational Education Commission. The samples, Krejcie and Morgan table with a stratified random sampling method were obtained, were administrators and teachers of Vocational College of Lower Northeastern Region under The Office of Vocational Education Commission. The tool used to collecting the data was a 5-point rating scale questionnaire. The statistics used were percentage, mean, and standard deviation. The Research revealed that: 1) the academic operation at Vocational College of Lower Northeastern Region under The Office of Vocational Education Commission was at a moderate level. 2) The model in academic administration at Vocational College of Lower Northeastern Region under The Office of Vocational Education Commission had 7 elements. There were instruction, curriculum administration and application, media innovation and educational technology development, educational supervision, quality assurance, professional academic testing and credit transferring, project innovation and academic research. 3) The model approval in 3 dimensions of suitability, possibility, and the advantage in academic administration at Vocational College of Lower Northeastern Region under The Office of Vocational Education Commission by trying out was at high levels.
Keyword Keywords: Effectiveness Academic Administration Model, Private Vocational College of Lower Northeastern Region under, the Office of Vocational Education Commission