วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1595497655-15-21.jr22(2563)T.pdf

  

ประเณจตรี คงงาม

CAS942

ชื่อผู้วิจัย   ประเณจตรี คงงาม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรขอนแก่นเอฟซี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย กีฬาฟุตบอล เป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก ในอีกมุมหนึ่งกีฬาฟุตบอลคือสินค้าระดับโลก
สินค้าเชิงวัฒนธรรมที่สามารถข้ามพรมแดนไปยังประเทศต่างๆ อย่างไร้ขีดจำกัด ในประเทศไทย
กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนไทยให้ความนิยมในการติดตามมากที่สุด
เห็นได้จากการแข่งขันประมูลลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลลีก
การลงทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเล็งเห็นถึงคุณค่าและมูลค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
รายได้จากค่าตั๋วเข้าชมในแต่ละการแข่งขัน รวมไปถึงเงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขัน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี
โดยศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกายภาพสถานที่ให้บริการ
และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ รวมถึงปัจจัยด้านลักษณะ ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา
และรายได้ต่อเดือน ซึ่งประชากรที่ทำการศึกษา คือ แฟนบอลคนไทยที่ีเชียร์สโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี
เครื่องมือวิจัยใช้มาวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม(Reliability) โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
(Cronbach’s Coefficient alpha) ของครอนบาค ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .960
แสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้ แล้วไปดำเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง
และได้รับข้อมูลแบบสอบถามตอบกลับที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 400 ชุด
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี ได้แก่ 1.
ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ระหว่างอายุ 20-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 2.
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของแฟนฟุตบอลที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่น พบว่า
แฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านราคา
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ
และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ตามลำดับ 3. ปัจจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ด้านความรู้ ด้านความเชื่อ และด้านประสบการณ์
พบว่าแฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทัศนคติทุกด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4.
ข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีของแฟนบอลขอนแก่นที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี ได้แก่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
การเข้าไปอยู่ใจกลางของผู้บริโภค และความง่ายต่อการเข้าถึง พบว่า แฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความจงรักภักดีทุกด้าน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
นอกจากนี้ข้อมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีของแฟนบอลขอนแก่นที่มีต่อสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี
ได้แก่ด้านความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การเข้าไปอยู่ใจกลางของผู้บริโภค และความง่ายต่อการเข้าถึง พบว่า
แฟนบอลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยความจงรักภักดีทุกด้าน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Football is the one of the most popular sports around the world. On the other hand, football is
a world-class product that can easily cross borders to many countries. In Thailand, football is the sport
that Thai people like to follow the most. As can be seen from the copyright auction of live football league
matches. The public and private sectors which realize the value and value that will occur in the future.
Income from entrance tickets for each match, including the prize money received from the competition.
The objective of this research was to study the factors that influence the loyalty of football fans
towards football clubs (Khon Kaen FC). By the marketing mixed method were; product factors, price
factor, location factor, marketing promotion factors, personnel factors, physical factors, service locations,
and service process factors. Demographic factors were; age, education level, and monthly income. In order to
let the football club executives know the factors that influence the loyalty of football fans and apply the
results of research to benefit the development and management of the club in accordance with the
interests and behavior of football Thai fans.
The population was Thai football fans who cheering at Khon Kaen FC Football Club by
conducting questionnaires and receiving complete 400 questionnaires.
The result of the research showed that factors affecting fans' loyalty to Khon Kaen FC Football Club
include: 1) Personal factors mostly were male 20-30 years, bachelor's degree education. 2) Marketing
mix factors affected the loyalty of football fans towards Khon Kaen Football Club was found that all fans
had opinions on marketing mix factors at the highest level. All aspects, in order from the highest to the
lowest were price, marketing promotion, personnel, physical characteristics, product process, and the
distribution channels respectively. 3) The attitude factors including knowledge, belief, and experience
found that football fans had opinions in all factors of attitude with the highest level. 4) The information
about the loyalty of Khon Kaen Football fans towards the Khon Kaen FC Football Club. Including
consumer confidence of getting into the center of the consumer and easy to access. Football fans had
opinions in loyalty factors in all aspects in general, it was in the highest level.
In addition, the information about the loyalty of Khon Kaen football fans towards the Khon
Kaen FC Football Club Including the confidence of consumers getting in the center of the consumer and
easy to access, found that football fans have opinions in loyalty factors in all aspects.
Football is the one of the most popular sports around the world. On the other hand, football is a world-class product that can easily cross borders to many countries. In Thailand, football is the sport that Thai people like to follow the most. As can be seen from the copyright auction of live football league matches. The public and private sectors which realize the value and value that will occur in the future. Income from entrance tickets for each match, including the prize money received from the competition. The objective of this research was to study the factors that influence the loyalty of football fans towards football clubs (Khon Kaen FC). By the marketing mixed method were; product factors, price factor, location factor, marketing promotion factors, personnel factors, physical factors, service locations, and service process factors. Demographic factors were; age, education level, and monthly income. In order to let the football club executives know the factors that influence the loyalty of football fans and apply the results of research to benefit the development and management of the club in accordance with the interests and behavior of football Thai fans. The population was Thai football fans who cheering at Khon Kaen FC Football Club by conducting questionnaires and receiving complete 400 questionnaires. The result of the research showed that factors affecting fans' loyalty to Khon Kaen FC Football Club include: 1) Personal factors mostly were male 20-30 years, bachelor's degree education. 2) Marketing mix factors affected the loyalty of football fans towards Khon Kaen Football Club was found that all fans had opinions on marketing mix factors at the highest level. All aspects, in order from the highest to the lowest were price, marketing promotion, personnel, physical characteristics, product process, and the distribution channels respectively. 3) The attitude factors including knowledge, belief, and experience found that football fans had opinions in all factors of attitude with the highest level. 4) The information about the loyalty of Khon Kaen Football fans towards the Khon Kaen FC Football Club. Including consumer confidence of getting into the center of the consumer and easy to access. Football fans had opinions in loyalty factors in all aspects in general, it was in the highest level. In addition, the information about the loyalty of Khon Kaen football fans towards the Khon Kaen FC Football Club Including the confidence of consumers getting in the center of the consumer and easy to access, found that football fans have opinions in loyalty factors in all aspects.
Keyword Keywords: The loyalty of Khon Kaen FC