วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1595238663-20-18.jr19T.pdf

  

นันธินีย์ วังนันท์

CAS947

ชื่อผู้วิจัย   นันธินีย์ วังนันท์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
เดชาชัช สายเมธางกุร 2 นัยนา สุแพง 3 พรพิศ เมืองเก่า 4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนามาตรฐานตู้ยาและห้องพยาบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสถานการณ์การจัดการยาและการให้บริการห้องพยาบาลในโรงเรียน
เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการให้บริการห้องพยาบาลของครูในโรงเรียนก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของมาตรฐานตู้ยาในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานตู้ยาจากการติดตามเยี่ยมครั้งที่ 1
กับการติดตามครั้งที่ 2 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนในสังกัด
11 โรงเรียน ครูห้องพยาบาลจำนวน 30 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
แบบประเมินความรู้เรื่องการใช้ยาและการให้บริการห้องพยาบาล และแบบประเมินมาตรฐานตู้ยาในโรงเรียน
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) สถิติเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู่ (Paired – Sample T Test)
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนส่วนมากเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
ทุกโรงเรียนเคยได้รับการเข้าร่วมโปรแกรมการเข้าร่วมโปรแกรมเรื่องความรู้ในการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นและความรู้เรื่องยา
ส่วนใหญ่ครูไม่ได้อยู่ประจำห้องพยาบาลทั้งวัน (ร้อยละ 81.82) เงินรายได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ได้รับจากสถานศึกษา
(ร้อยละ45.46) และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 45.46)
และมากกว่าครึ่งไม่พบปัญหาอุปสรรคในการให้บริการในห้องพยาบาล (ร้อยละ 63.64)
นอกจากนั้นพบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครูห้องพยาบาล คือ ครูมีภาระงานมาก (ร้อยละ 36.36)
ค่าคะแนนความรู้เรื่องการใช้ยาและการให้บริการห้องพยาบาลก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่มีความรู้ระดับปานกลาง
(ร้อยละ 83.33 และ 76.67 ตามลำดับ)
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการทดสอบความรู้ก่อนกับหลังฝึกเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า
ค่าคะแนนความรู้เฉลี่ยหลังเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ 15.77 (S.D.=1.31) มากกว่าค่าคะแนนก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเฉลี่ยเท่ากับ
14.00 (S.D.=1.86)
และผลการทดสอบการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิ
ติ (t=6.55, p<.001)
และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนมาตรฐานตู้ยาและห้องพยาบาลในโรงเรียนจากการติดตามเยี่ยมครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2
พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมคะแนนการติดตามเยี่ยมครั้งที่ 2 (=66.18, S.D.=7.63) มากกว่าค่าเฉลี่ยรวมการติดตามเยี่ยมครั้งที่ 1 (=
45.91, S.D.=6.35) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=7.652, p<.001) จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะ
โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการกำหนดงบประมาณด้านการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
การพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพยาบาลอย่างเหมาะสมเป็นประจำทุกปี จัดทำสถิติ
และรายงาน การเฝ้าระวัง และการใช้บริการ ของห้องพยาบาลโรงเรียนเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนางานในห้องพยาบาลต่อไป
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were to: study the situation of drug management and nursing
room services in schools, compare teachers' knowledge about nursing room services in schools before and
after join the program, and compare the average scores of the standard of the medicine cabinet standards
according to the standard of the medicine cabinets according to the 1st visit and 2nd visit, schools under
the Khon Kaen Municipality, Mueang District, Khon Kaen Province. The population was 11 schools and the sample was 30
school nurse teachers, selected by specific method. Data were collected using questionnaires interviewing
and analyzed using descriptive statistics and Paired – Sample T-Test.
The research found that more than half of the schools were Opportunity expansion school. All
school has received training, knowledge training on first aid and medicine knowledge. Most of the teachers
did not stay in the nursing room all day. (81.82%), funds for supporting drugs and medical supplies are
received from the school (45.46%) and the Department of Local Administration (45.46%) and more than
half did not encounter problems in providing services in the nursing room (63.64%). In addition, the
problems encountered in the nursing room teachers' performance were the teachers had a high workload
(36.36%). Knowledge score about medication use and nursing room service before and after joining the
program, most of them had moderate knowledge (83.33% and 76.67% respectively). When comparing the
differences of the results of the before and after the knowledge test showed that the mean score of
knowledge after training was 15.77 (SD = 1.31) more than the average score before training was 14.00 (SD
=1.86).
The comparison test of knowledge scores before and after the training (t = 6.55, p < .001), and the
standard medicine cabinet and nursing room in schools, from the 1st and 2nd visit, found the total
average score of the 2nd visit ( = 66.18, S.D. = 7.63) was more than the total of the 1st visit ( = 45.91, S.D.
= 6.35) was statistically significant (t = 7.652, p <. 001).
Suggestions to the schools and related agencies should had a budget for the purchase of
medicines and medical supplies. The development of personnel responsible for appropriate equipment
and facilities in the nursing room annually, providing statistics and surveillance reports and services of the
school nursing room every year.
The objectives of this research were to: study the situation of drug management and nursing room services in schools, compare teachers' knowledge about nursing room services in schools before and after join the program, and compare the average scores of the standard of the medicine cabinet standards according to the standard of the medicine cabinets according to the 1st visit and 2nd visit, schools under the Khon Kaen Municipality, Mueang District, Khon Kaen Province. The population was 11 schools and the sample was 30 school nurse teachers, selected by specific method. Data were collected using questionnaires interviewing and analyzed using descriptive statistics and Paired – Sample T-Test. The research found that more than half of the schools were Opportunity expansion school. All school has received training, knowledge training on first aid and medicine knowledge. Most of the teachers did not stay in the nursing room all day. (81.82%), funds for supporting drugs and medical supplies are received from the school (45.46%) and the Department of Local Administration (45.46%) and more than half did not encounter problems in providing services in the nursing room (63.64%). In addition, the problems encountered in the nursing room teachers' performance were the teachers had a high workload (36.36%). Knowledge score about medication use and nursing room service before and after joining the program, most of them had moderate knowledge (83.33% and 76.67% respectively). When comparing the differences of the results of the before and after the knowledge test showed that the mean score of knowledge after training was 15.77 (SD = 1.31) more than the average score before training was 14.00 (SD =1.86). The comparison test of knowledge scores before and after the training (t = 6.55, p < .001), and the standard medicine cabinet and nursing room in schools, from the 1st and 2nd visit, found the total average score of the 2nd visit ( = 66.18, S.D. = 7.63) was more than the total of the 1st visit ( = 45.91, S.D. = 6.35) was statistically significant (t = 7.652, p <. 001). Suggestions to the schools and related agencies should had a budget for the purchase of medicines and medical supplies. The development of personnel responsible for appropriate equipment and facilities in the nursing room annually, providing statistics and surveillance reports and services of the school nursing room every year.
Keyword Keywords: Standard medicine cabinet, School nursing room