วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1596600022-1-19.jr20T.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วิภาพร พลับนิล2 ศรันยา ดวงเดือน3, วัลลิดา ราชกรม4 กุลธรา จงตระการสมบัติ5, ชัชณี คำภิบาล6

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล และเพื่อพัฒนารูปแบบ และประเมินประสิทธิผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มตัวอย่างได้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าเป็นพี่เลี้ยงนักศึกษาพยาบาลหอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ผู้บริหารการพยาบาลประกอบด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ผู้ตรวจการหอผู้ป่วยใน ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 กลุ่ม และปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 กลุ่ม โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบการสังเคราะห์เอกสาร และแนวคำถามกึ่งโครงสร้าง แผนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก และแบบสังเกตพฤติกรรมอาจารย์พี่เลี้ยงและนักศึกษาพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยง มี 3 ระยะ คือ 1) ก่อนนิเทศ 2) ระหว่างนิเทศ และ 3) สิ้นสุดการนิเทศ ผลการนำรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์พี่เลี้ยงไปใช้ พบว่า การนิเทศแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลชำนาญการ พยาบาลปฏิบัติการ และบุคลากร เกิดการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ และนักศึกษาพยาบาลได้รับการยอมรับเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมการพยาบาลของหอผู้ป่วย นักศึกษาพยาบาลรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง บรรยากาศการทำงานของทีมสุขภาพแบบกัลยาณมิตร และประสิทธิผลของรูปแบบ มี 3 ประเด็นดังนี้ 1) สร้างเสริมคุณลักษณะพยาบาลที่พึงประสงค์ 2) สร้างความวิญญาณเป็นครูสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง และ3) สร้างเครือข่ายทางการศึกษาวิชาชีพพยาบาล
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This quality research objectives were: 1) to study the problems of clinical practice of nursing students, 2) to develop a participatory supervision model of preceptors for nursing students who practice in clinical practice and 3) to study the effectiveness of a participatory supervision model. The key informants and the sampling were professional nurses who perform duties as preceptors for nursing students in Pediatric Cardiac Ward, 2 Nursing administrators, including a head ward nurse, In-Patient Department's Supervisor of Queen Sirikit Heart Center of the Northeast, and Nursing Students who practiced at the Pediatric Cardiac Ward, 2 groups in Academic year 2016, and 2 groups in Academic year 2017, by purposive sampling. The research tool were document synthesis form, semi-structured questions, Participatory supervision plan for preceptors as supervised nursing students and behavior observation forms. Analysis data by content analysis.
The results showed that: There were 3 phases of supervision model, consisting of 1) before supervision, 2) between supervision and 3) after supervision. The results of using the Preceptor's Participatory Supervision Model were found that Participatory Supervision of Head Nurse, Professional nurse, Operating Nurses, and personnel support team to knowledge exchange, quality of nursing practice, and nursing students were accepted to join as part of the nursing team. The nursing students feel valuable in themselves, working atmosphere of a friendly, and the effectiveness of the model, there are 3 aspects as follows:
21) enhance desirable nursing characteristics, 2) building spiritual as a teacher for mentors, and 3) create a networking of professional nursing education.
This quality research objectives were: 1) to study the problems of clinical practice of nursing students, 2) to develop a participatory supervision model of preceptors for nursing students who practice in clinical practice and 3) to study the effectiveness of a participatory supervision model. The key informants and the sampling were professional nurses who perform duties as preceptors for nursing students in Pediatric Cardiac Ward, 2 Nursing administrators, including a head ward nurse, In-Patient Department's Supervisor of Queen Sirikit Heart Center of the Northeast, and Nursing Students who practiced at the Pediatric Cardiac Ward, 2 groups in Academic year 2016, and 2 groups in Academic year 2017, by purposive sampling. The research tool were document synthesis form, semi-structured questions, Participatory supervision plan for preceptors as supervised nursing students and behavior observation forms. Analysis data by content analysis. The results showed that: There were 3 phases of supervision model, consisting of 1) before supervision, 2) between supervision and 3) after supervision. The results of using the Preceptor's Participatory Supervision Model were found that Participatory Supervision of Head Nurse, Professional nurse, Operating Nurses, and personnel support team to knowledge exchange, quality of nursing practice, and nursing students were accepted to join as part of the nursing team. The nursing students feel valuable in themselves, working atmosphere of a friendly, and the effectiveness of the model, there are 3 aspects as follows: 21) enhance desirable nursing characteristics, 2) building spiritual as a teacher for mentors, and 3) create a networking of professional nursing education.
Keyword Supervision, Participatory, Preceptor, Nurse Students