วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606892661-17-(125-132)edit.pdf

  

ประยูร เถาหมอ

CAS985

ชื่อผู้วิจัย   ประยูร เถาหมอ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เอกสาร การดำเนินการของกองทุน เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 132 คน สัมภาษณ์ คณะกรรมการกองทุน ผู้บริหาร ประชาชนทั่วไปทั้งผู้ที่เป็นและไม่เป็นสมาชิก วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้ความถี่และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า การที่จะทำให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลามีความเข้มแข็งจะต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนโดยพัฒนารูปแบบและกลไกในการดำเนินงานตั้งแต่ด้านการสมัครสมาชิก การจ่ายเงินสมทบ และการรับสวัสดิการให้มีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้ง่าย มุ่งเน้นการเข้าถึงชุมชนโดยการประชาสัมพันธ์กองทุนในหลายช่องทาง เช่น การบอกปากต่อปาก การเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์กองทุน การทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ควรหาทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก รวมทั้งการขยายจำนวนสมาชิกกองทุนให้มากขึ้นจากเดิมที่อยู่เพียงร้อยละ 2.11 ของประชากรทั้งหมด โดยการเน้นการประชาสัมพันธ์หรือประกาศให้ประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้านทราบถึงสวัสดิการที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุน ควรสร้างเครือข่ายสมาชิกต่อสมาชิกในการบอกต่อถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were: 1) to study situations of Community Welfare Fund of Sila Municipality, Mueang District, Khon Kaen Province, 2) To analy the guidelines for strengthening the Community Welfare Fund of Sila Municipality, Mueang District, Khon Kaen Province. Data were collected by interview with 132 purposefully sampled persons, including representatives from the Fund Board, executives and staff of the Sila Municipality, members of the Fund, and local residents who were not members of the Fund. The interviews were conducted using a questionnaire which probed topics such as the method for expanding the membership of the Fund, opinions about the fund, and other relevant issues. This information was analyzed to present frequency, descriptive statistics of the sample and content analysis of their responses.
The study found that; To make the community welfare fund Municipality more strength will need to develop fund management system by the model to improve care, payment mechanism in operation since the subscription to pay compensation. and achieving is rapid easy access. Focus on community access by public funds into several channels, such as word of mouth, attend the village or community in order to promote community fund. The advertisement publicity should be found funding from other sources to increase confidence to members, including expanding the remember new. Members more fund the 2.11% of total population. By focusing on the public relations or announced to the people in the community or village to know to get welfare fund membership structure. The network can be increase if members can be telling the benefits that they gained from the membership of the fund.
The objectives of this research were: 1) to study situations of Community Welfare Fund of Sila Municipality, Mueang District, Khon Kaen Province, 2) To analy the guidelines for strengthening the Community Welfare Fund of Sila Municipality, Mueang District, Khon Kaen Province. Data were collected by interview with 132 purposefully sampled persons, including representatives from the Fund Board, executives and staff of the Sila Municipality, members of the Fund, and local residents who were not members of the Fund. The interviews were conducted using a questionnaire which probed topics such as the method for expanding the membership of the Fund, opinions about the fund, and other relevant issues. This information was analyzed to present frequency, descriptive statistics of the sample and content analysis of their responses. The study found that; To make the community welfare fund Municipality more strength will need to develop fund management system by the model to improve care, payment mechanism in operation since the subscription to pay compensation. and achieving is rapid easy access. Focus on community access by public funds into several channels, such as word of mouth, attend the village or community in order to promote community fund. The advertisement publicity should be found funding from other sources to increase confidence to members, including expanding the remember new. Members more fund the 2.11% of total population. By focusing on the public relations or announced to the people in the community or village to know to get welfare fund membership structure. The network can be increase if members can be telling the benefits that they gained from the membership of the fund.
Keyword Strengthening, community security fund Sila Municipality