วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1613382227-6-ED033-T(44-50).pdf

   หน้าที่ 44

JIARUI WU

CAS1016

ชื่อผู้วิจัย   JIARUI WU
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ชิดชไม วิสุตกุล
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การใช้กลยุทธ์การจำเพื่อพัฒนาความสามารถการจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถการจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้กลยุทธ์การจำ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีต่อการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์การจำเพื่อพัฒนาความสามารถการจำคำศัพท์ภาษาจีน
รูปแบบของการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียนจำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน จำนวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถการจำคำศัพท์ภาษาจีน จำนวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ข้อสอบแบบโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำประสม จำนวน 10 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์การจำคำศัพท์ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t–test (dependent samples) คำนวณโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์การจำมีความสามารถการจำคำศัพท์ภาษาจีน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์การจำเพื่อพัฒนาความสามารถการจำคำศัพท์ภาษาจีนอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.71, S.D. = 0.42)
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This study aims to 1) compare students’ achievement before and after studied with memorization strategies to improve Chinese vocabulary ability of grade 5 students and 2) study students’ satisfaction toward learning memorization strategies to improve Chinese vocabulary ability of grade 5 students. This research was quasi-experimental research.
The sample in this study were 30 grade 5 students, who were studying in the first semester of 2020 academic year, under the affiliation of Bangkok Education service Area. The sample get from the simple random sampling method. The research instruments are as follows: 1) 4 sets of the Chinese learning lesson plans 2) a 20-item achievement test to improve Chinese vocabulary ability, in each objective test had 10 item for 4 multiple-choice and 10 item for matching picture with the word and 3) the questionnaire which surveys student’s satisfaction when learning memorization strategies to improve Chinese vocabulary ability of grade 5 students. The statistics used to analyze the data were Mean, Standard Deviation (S.D.) and Dependent Samples t-test. Calculated by using statistical package for social science (SPSS).
The findings revealed that: 1) The efficiency of learning memorization strategies to improve Chinese vocabulary ability before and after learning by using memorization strategies showed that the student's post-test mean was significantly higher than that of the pre-test score at the level of .01 2) The students were very satisfied with learning memorization strategies to improve Chinese vocabulary ability
(x ̅ = 4.71, S.D. = 0.42)
This study aims to 1) compare students’ achievement before and after studied with memorization strategies to improve Chinese vocabulary ability of grade 5 students and 2) study students’ satisfaction toward learning memorization strategies to improve Chinese vocabulary ability of grade 5 students. This research was quasi-experimental research. The sample in this study were 30 grade 5 students, who were studying in the first semester of 2020 academic year, under the affiliation of Bangkok Education service Area. The sample get from the simple random sampling method. The research instruments are as follows: 1) 4 sets of the Chinese learning lesson plans 2) a 20-item achievement test to improve Chinese vocabulary ability, in each objective test had 10 item for 4 multiple-choice and 10 item for matching picture with the word and 3) the questionnaire which surveys student’s satisfaction when learning memorization strategies to improve Chinese vocabulary ability of grade 5 students. The statistics used to analyze the data were Mean, Standard Deviation (S.D.) and Dependent Samples t-test. Calculated by using statistical package for social science (SPSS). The findings revealed that: 1) The efficiency of learning memorization strategies to improve Chinese vocabulary ability before and after learning by using memorization strategies showed that the student's post-test mean was significantly higher than that of the pre-test score at the level of .01 2) The students were very satisfied with learning memorization strategies to improve Chinese vocabulary ability (x ̅ = 4.71, S.D. = 0.42)
Keyword Memory strategies, Applying images and sounds, Reviewing well, Employing Action, Memorization Chinese Vocabulary Ability