...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2566วารสารฉบับเต็ม

จำนวนทั้งหมด 19บทความ

ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ชิดชไม วิสุตกุล
CAS1502
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักศึกษาครูระดับบัณฑิตศึกษา
11
เกศินี บัวดิศ
CAS1518
การตัดสินใจเลือกรับชมยูทูปที่มีผลต่อการสร้างเนื้อหาเชิงการตลาดทางแฟลตฟอร์มทางการตลาด
204
สุทธิพร แซ่ซิ้ม
CAS1519
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภค ในตลาดสด อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
213
วัศพล สงเสด
CAS1517
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเทศบาลนครขอนแก่น
163
พลอยนภัส บาร์
CAS1516
การตัดสินใจในการใช้บริการร้านอาหารไทยแบบจานด่วนในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
189
คมสันต์ หลาวเหล็ก
CAS1515
การพัฒนารูปแบบการสอนคิดสำหรับครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
175
ศศิวิมล ศุกลรัตน์
CAS1514
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้พอดแคสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
147
กรกมล เทียนไชย
CAS1513
การพัฒนาสมรรถนะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดและความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการ เรียนรู้แบบ SQ6R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
139
ชวลิต หงษ์ยนต์
CAS1512
องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยตามแหล่งกำเนิดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
130
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
CAS1511
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 4Rs เพื่อส่งเสริมความมั่นใจ ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
117
รสริน รุ่งกิจธนาสาร
CAS1510
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
103
ไหมมู่หน๊ะ สุกเส็ม
CAS1507
การพัฒนาระบบการจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ตอนล่าง
66
ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
CAS1508
การคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ: มาตรการทางกฎหมายและนโยบายภาครัฐ
80
ศศิธร วงศ์ชาลี
CAS1509
การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธด้วยหลักการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก : กรณีโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ
91
นาตยา บัวใหญ่รักษา
CAS1506
ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
56
จุฬาภรณ์ โสตะ
CAS1505
นวัตกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กระแส ชนะวงศ์
45
ณภัทรชา ปราชญาภาณุชาติ
CAS1504
กรอบแนวคิดการศึกษาคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าและความสุข ของลูกค้าในธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
35
กิตตินันท์ อัครนิธิยานนท์
CAS1503
กลยุทธ์การจัดการฟาร์มสุกรให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน
24
จรรยา สุดพูล
CAS1501
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของระบบ e-Donation ของหน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี
1