วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     2029864604.pdf

  

เกศินี บัวดิศ

CAS1518

ชื่อผู้วิจัย   เกศินี บัวดิศ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ภัทรพงศ์ เหล่าไพโรจน์2, นริศรา บำยุทธิ์3, พีระพล ดิรกศิลป์4, อนันตทรัพย์ ศุขประดิษฐ์5
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การตัดสินใจเลือกรับชมยูทูปที่มีผลต่อการสร้างเนื้อหาเชิงการตลาดทางแฟลตฟอร์มทางการตลาด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE DECISION TO WATCH YOUTUBE AFFECTS THE CREATION OF MARKETING CONTENT ON A MARKETING PLATFORM
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -