วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     203408841.pdf

  

กรกมล เทียนไชย

CAS1513

ชื่อผู้วิจัย   กรกมล เทียนไชย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ปริณ ทนันชัยบุตร
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาสมรรถนะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดและความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการ เรียนรู้แบบ SQ6R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF READING COMPETENCY TO ENHANCE THOUGT PROCESS AND ANALYTICAL THINKING COMPETENCY ABILITY USING THE SQ6R LEARNING WITH MIND MAPPING TECHNIQUE FOR GRADE 3 STUDENTS
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ6R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มและมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ6R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มและมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 16 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่เรียนรายวิชาภาษาไทย (ท13101) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) จำนวน 3 วงจรปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัย ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการวิจัย 1.1) แผนการจัดการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ท13101 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ SQ6R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด จำนวน 6 แผน ใช้เวลา 12 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติวิจัย 2.1) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู 2.2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้นักเรียน 2.3) แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 2.4) แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 2.5) แบบทดสอบวัดสมรรถนะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดท้ายวงจร มีข้อสอบแบบปรนัยวงจรละ 20 ข้อ จำนวน 60 ข้อ 2.6) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท้ายวงจร มีข้อสอบอัตนัยวงจรละ 3 ข้อ จำนวน 9 ข้อ 3) เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 3.1) แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท้ายวงจรปฏิบัติการ 3.2) แบบทดสอบสมรรถนะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดท้ายวงจรปฏิบัติการ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพื้นฐานคือ ค่าเฉลี่ย (????̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
คำสำคัญ สมรรถนะการอ่านเพื่อพัฒนาการคิด; ความสามารถการคิดวิเคราะห์; การจัดการเรียนรู้แบบ SQ6R
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research has the objective of research. 1) Developing reading competencies for thinking development by using SQ6R learning management and mind mapping techniques of Prathomsuksa 3 students with an average score of not less than 70% of the full score and the number of students passed the criteria of 70% or more. 2) Development of analytical thinking ability by using SQ6R learning management and mind mapping technique of primary school students. 3A student with a grade point average of not less than 70% of the full score and the number of students who have passed the criteria of 70% or more. The target group used in this research were 16 Prathomsuksa 3 students studying in the first semester of the academic year 2022, studying Thai language (T13101) at Samakkhi Wittayakarn School, Sri That District, Udon Thani Province. Udon Thani Primary Educational Service Area District Office 2. Action research model, 3 cycles of action.There are 3 types of tools used in research operations: 1) Instruments used in research practice 1.1) Learning management plan for Thai subject T13101, using the SQ6R learning management model together with the mind mapping technique, 6 plans, 12 hours long. 2) Instruments used to reflect research results 2.1) Teachers learning management behavior observation form 2.2) Student learning behavior observation form 2.3) Learning management outcome record form 2.4) Student interview management behaviors form 2.5) A test for reading comprehension to develop final thinking There are multiple-choice exams with 20 questions per circuit, totaling 60 questions. 2.6) A test for analytical thinking at the end of the cycle There are 3 subjective exams per circuit, total of 9 questions. 3.1) End-of-Operation Cycle Thinking Ability 3.2) Reading Competency Test for Developing End-of-Operation Cycle Thinking.The quantitative data were analyzed using basic statistics, namely mean (????̅), standard deviation (S.D), and percentage (Percentage). Data was analyzed using Content Analysis.
This research has the objective of research. 1) Developing reading competencies for thinking development by using SQ6R learning management and mind mapping techniques of Prathomsuksa 3 students with an average score of not less than 70% of the full score and the number of students passed the criteria of 70% or more. 2) Development of analytical thinking ability by using SQ6R learning management and mind mapping technique of primary school students. 3A student with a grade point average of not less than 70% of the full score and the number of students who have passed the criteria of 70% or more. The target group used in this research were 16 Prathomsuksa 3 students studying in the first semester of the academic year 2022, studying Thai language (T13101) at Samakkhi Wittayakarn School, Sri That District, Udon Thani Province. Udon Thani Primary Educational Service Area District Office 2. Action research model, 3 cycles of action.There are 3 types of tools used in research operations: 1) Instruments used in research practice 1.1) Learning management plan for Thai subject T13101, using the SQ6R learning management model together with the mind mapping technique, 6 plans, 12 hours long. 2) Instruments used to reflect research results 2.1) Teachers learning management behavior observation form 2.2) Student learning behavior observation form 2.3) Learning management outcome record form 2.4) Student interview management behaviors form 2.5) A test for reading comprehension to develop final thinking There are multiple-choice exams with 20 questions per circuit, totaling 60 questions. 2.6) A test for analytical thinking at the end of the cycle There are 3 subjective exams per circuit, total of 9 questions. 3.1) End-of-Operation Cycle Thinking Ability 3.2) Reading Competency Test for Developing End-of-Operation Cycle Thinking.The quantitative data were analyzed using basic statistics, namely mean (????̅), standard deviation (S.D), and percentage (Percentage). Data was analyzed using Content Analysis.
Keyword reading competency to enhance thougt process; SQ6Rlearining; analytical thinking competency