วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1590215514.pdf

   หน้าที่ 56

นาตยา บัวใหญ่รักษา

CAS1506

ชื่อผู้วิจัย   นาตยา บัวใหญ่รักษา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE EFFECTS OF LEARNING MANAGEMENT WITH HISTORICAL METHOD ON CRITICAL THINKING ABILITY AND LEARNING ACHIEVEMENT TOPIC HISTORY ON THE AYUTTHAYA KINGDOM OF MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง อาณาจักรอยุธยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาณาจักรอยุธยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จำนวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ดำเนินการโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การหาค่าคำนวณ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 22.49 คิดเป็นร้อยละ 56.21 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 33.60 คิดเป็นร้อยละ 84.00 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 19.68 คิดเป็นร้อยละ 49.21 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 33.51 คิดเป็นร้อยละ 83.79 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำสำคัญ วิธีการทางประวัติศาสตร์; ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were: 1) to compare the critical thinking ability on Ayutthaya Kingdom of Mathayomsuksa 2 students who received historical learning management method before and after learning, 2) to compare the learning achievements on the subject of Ayutthaya Kingdom. of secondary school students who have been organized to learn by historical methods before and after learning. The sample consisted of 35 students in the second semester of the academic year 2021, Aoyama 2 School, Pho Tak District, Nong Khai Province. The research was conducted using a one-group pretest-posttest design. The research consisted of 1) learning management plans on historical method, 2) achievement test on critical thinking ability, 3) achievement test on history. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples. Results of this study were: 1) Students who learnt by historical method had the ability to think critically. The mean score before learning was 22.49 or 56.21% and the students had the mean score after learning at 33.60 or 84.0% respectively and the mean score after leaning was higher than before learning critical thinking skill at the .01 level. 2) Students who learnt by historical method had learning achievement on history before learning 19.68 or 49.21% and the mean score after learning at 33.51 or 83.79% respectively. The mean score after learning was higher than before learning achievement at the .01 level.
The objectives of this research were: 1) to compare the critical thinking ability on Ayutthaya Kingdom of Mathayomsuksa 2 students who received historical learning management method before and after learning, 2) to compare the learning achievements on the subject of Ayutthaya Kingdom. of secondary school students who have been organized to learn by historical methods before and after learning. The sample consisted of 35 students in the second semester of the academic year 2021, Aoyama 2 School, Pho Tak District, Nong Khai Province. The research was conducted using a one-group pretest-posttest design. The research consisted of 1) learning management plans on historical method, 2) achievement test on critical thinking ability, 3) achievement test on history. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples. Results of this study were: 1) Students who learnt by historical method had the ability to think critically. The mean score before learning was 22.49 or 56.21% and the students had the mean score after learning at 33.60 or 84.0% respectively and the mean score after leaning was higher than before learning critical thinking skill at the .01 level. 2) Students who learnt by historical method had learning achievement on history before learning 19.68 or 49.21% and the mean score after learning at 33.51 or 83.79% respectively. The mean score after learning was higher than before learning achievement at the .01 level.
Keyword Historical Method; Critical Thinking; Learning Achievement


วารสารอื่นๆ

นาตยา บัวใหญ่รักษา

3 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
นาตยา บัวใหญ่รักษา
0
ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นาตยา บัวใหญ่รักษา
CAS1328
ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
0
นาตยา บัวใหญ่รักษา
CAS1506
ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
56