วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1077026113.pdf

  

ศศิวิมล ศุกลรัตน์

CAS1514

ชื่อผู้วิจัย   ศศิวิมล ศุกลรัตน์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
, จินตนา กสินันท์2, ชัชวาล ชุมรักษา3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้พอดแคสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) A STUDY OF PROBLEMS AND NEEDS FOR THE DEVELOPMENT OF AN ONLINE TEACHING AND LEARNING SYSTEM USING PODCASTS TO IMPROVE ENGLISH LISTENING SKILLS AT THE DIPLOMA IN VOCATIONAL LEVEL OF EDUCATIONAL INSTITUTES UNDER THE INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION: SOUTHERN REGION 3
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 2) เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 370 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากการสุ่มตามตารางสำเร็จรูปของ Yamane (1967) และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จาก 4 สถานศึกษา จำนวน 6 คน โดยกำหนดเกณฑ์สำหรับการคัดเข้า (Inclusion) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัญหาในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ความต้องการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษน้อย โดยเฉพาะเรื่องทักษะการฟัง คำศัพท์ และไวยากรณ์ครูส่วนใหญ่ไม่ค่อยเน้นการสอนทักษะฟังและไม่ค่อยมีพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอน ขาดสื่อที่เกี่ยวกับทักษะการฟัง 4. แนวทางแก้ไข ครูส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนำพอดแคสต์มาพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยสรุปองค์ประกอบเป็น 4 ขั้นดังนี้ 1) ขั้นการเตรียมการและวางแผนการจัดระบบการเรียนการสอน 2) ขั้นการจัดการเนื้อหาสาระ
3) ขั้นดำเนินการจัดการเรียนการสอนฯ ประกอบด้วย (1) การจัดการเนื้อหาสาระ (2) การประเมินพฤติกรรมเบื้องต้น (3) การรับรู้ ทบทวนความรู้เดิม (4) การทำความเข้าใจบทเรียน (5) การประเมินผลการเรียน (6) ศักยภาพการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และ 4) ขั้นประเมินผลการเรียนรู้นำไปสู่ผลลัพธ์ด้านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
คำสำคัญ การเรียนการสอนออนไลน์; ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ; พอดแคสต์
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aims to 1) study the problems and the needs of developing a teaching and learning system by using podcasts in order to develop English listening skills the diploma in vocational level (Institute of Vocational Education in the Southern Region 3) 2) propose guidelines for improving and resolving conditions as well as problems arising in the development of teaching and learning systems, using podcasts to develop English listening skills. Diploma level, Institute of Vocational Education Southern Region 3. The research tools were questionnaires and structured interviews. The sample group consisted of 370 Diploma students obtained by simple random sampling from Yamane’s (1967) random tables and
6 English teachers from 4 different educational institutes by a fragment. The statistics used in data analysis were percentage, mean, and standard deviation respectively.
The research found that: 1. Problems in developing an online teaching and learning system by using podcasts to develop English listening skills the diploma in vocational level (Institute of Vocational Education in the Southern Region 3). The overall result was at a high level. 2. The need to develop a teaching and learning system by using podcasts to develop English listening skills. Diploma level (Institute of Vocational Education in the Southern Region 3). The overall result was at a high level. 3. The results of the qualitative data analysis revealed that most of the learners had low English language background, especially in listening skills, vocabulary and grammar. Most teachers do not focus on teaching listening skills and they do not have enough background in using technology to design teaching and learning. There is a lack of media related to listening skills. 4. Solutions, most teachers agree on using podcasts to develop English listening skills, which can be summarized in four steps as follows; 1) Preparation and planning of the teaching and learning system; 2) Content Management; 3) The process of teaching and learning management step consists of (1) Content Management (2) Initial Behavioral Assessment (3) Recognition, reviewing previous knowledge (4) Understanding the lesson (5) Assessment of academic performance
(6) English skill development potential and 4) The learning evaluation stage leading to English competency results, according to the vocational qualification standards at the Diploma level.
This research aims to 1) study the problems and the needs of developing a teaching and learning system by using podcasts in order to develop English listening skills the diploma in vocational level (Institute of Vocational Education in the Southern Region 3) 2) propose guidelines for improving and resolving conditions as well as problems arising in the development of teaching and learning systems, using podcasts to develop English listening skills. Diploma level, Institute of Vocational Education Southern Region 3. The research tools were questionnaires and structured interviews. The sample group consisted of 370 Diploma students obtained by simple random sampling from Yamane’s (1967) random tables and 6 English teachers from 4 different educational institutes by a fragment. The statistics used in data analysis were percentage, mean, and standard deviation respectively. The research found that: 1. Problems in developing an online teaching and learning system by using podcasts to develop English listening skills the diploma in vocational level (Institute of Vocational Education in the Southern Region 3). The overall result was at a high level. 2. The need to develop a teaching and learning system by using podcasts to develop English listening skills. Diploma level (Institute of Vocational Education in the Southern Region 3). The overall result was at a high level. 3. The results of the qualitative data analysis revealed that most of the learners had low English language background, especially in listening skills, vocabulary and grammar. Most teachers do not focus on teaching listening skills and they do not have enough background in using technology to design teaching and learning. There is a lack of media related to listening skills. 4. Solutions, most teachers agree on using podcasts to develop English listening skills, which can be summarized in four steps as follows; 1) Preparation and planning of the teaching and learning system; 2) Content Management; 3) The process of teaching and learning management step consists of (1) Content Management (2) Initial Behavioral Assessment (3) Recognition, reviewing previous knowledge (4) Understanding the lesson (5) Assessment of academic performance (6) English skill development potential and 4) The learning evaluation stage leading to English competency results, according to the vocational qualification standards at the Diploma level.
Keyword online teaching; English listening skills; podcast


วารสารอื่นๆ

ศศิวิมล ศุกลรัตน์

4 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ศศิวิมล ศุกลรัตน์
CAS1514
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้พอดแคสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
147
ศศิวิมล ศุกลรัตน์
0
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ศศิวิมล ศุกลรัตน์
0
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ศศิวิมล ศุกลรัตน์
CAS1337
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
0