วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1264794371.pdf

  

ชวลิต หงษ์ยนต์

CAS1512

ชื่อผู้วิจัย   ชวลิต หงษ์ยนต์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
จุฬาภรณ์ โสตะ2, พิชานนท์ สว่างโรจน์3, ภัทรพล โพนไพรสันต์4, ผดุงศักดิ์ ศรีผักหอม5, ชัยณัฐพล นิสยันต์6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยตามแหล่งกำเนิดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE PHYSICAL COMPOSITION OF SOLID WASTE BY ORIGINAL SOURCES IN KHON KAEN MUNICIPALITY
บทคัดย่อ ภาษาไทย องค์ประกอบของขยะมูลฝอยมักแตกต่างกันไปตามยุคสมัย สภาพของภูมิอากาศ ฤดูกาล เศรษฐกิจสังคม วิถีชีวิต ตลอดจนอุปนิสัย และแบบแผนในการบริโภคของคนในแต่ละชุมชน โดยองค์ประกอบของขยะมูลฝอยนั้นจะแสดงให้เห็นถึงแหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยแต่ละชนิด เพื่อเป็นการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จึงได้ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยตามแหล่งกำเนิดต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบว่าขยะตามแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกันจะมีองค์ประกอบทางกายภาพของขยะแตกต่างกันอย่างไร โดยใช้วิธีการแบ่งสี่ (Quartering Method) การสำรวจและวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลปริมาณและลักษณะองค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย เพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการขยะ กำหนดแนวทาง นโยบาย และพิจารณาเลือกวิธีการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จากการศึกษาพบว่า ขยะมูลฝอยตามแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย 1. ชุมชน (ที่พักอาศัย) 2. ชุมชน (มีการค้าพาณิชย์) 3. ตลาด 4. โรงเรียน 5. โรงพยาบาล มีองค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมาก 3 ลำดับแรก คือ เศษอาหาร ถุงพลาสติก และกระดาษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารตามแหล่งกำเนิดที่แตกต่าง ได้ผลการศึกษาโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ตลาด ร้อยละ 77.14 ชุมชน (มีการค้าพาณิชย์) ร้อยละ 65.44 ชุมชน (ที่พักอาศัย) ร้อยละ 56.81 โรงเรียน ร้อยละ 36.80 และโรงพยาบาล ร้อยละ 32.81 องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติก ตามแหล่งกำเนิดที่แตกต่าง ได้ผลการศึกษาโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ โรงเรียน ร้อยละ 24.54 (ที่พักอาศัย) ร้อยละ 21.96 โรงพยาบาล ร้อยละ 20.31 ตลาด ร้อยละ 16.70 ชุมชน (มีการค้าพาณิชย์) ร้อยละ 14.52 และองค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยประเภทกระดาษ ตามแหล่งกำเนิดที่แตกต่าง ได้ผลการศึกษาโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ โรงเรียน ร้อยละ 18.40 โรงพยาบาล ร้อยละ 17.19 ชุมชน (มีการค้าพาณิชย์) ร้อยละ 6.58 ชุมชน (ที่พักอาศัย) ร้อยละ 4.83 และตลาด ร้อยละ 3.97
คำสำคัญ ขยะมูลฝอย องค์ประกอบทางกายภาพ แหล่งกำเนิด
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The composition of solid waste often varies according to era. Conditions of climate, seasons, economics and society, way of life, and habits. and consumption patterns of people in each community The composition of the solid waste shows the origin of each type of solid waste. In order to study the composition of solid waste generated in Khon Kaen Municipality. Khon Kaen Province Therefore, a survey and analysis of the physical composition of solid waste from various sources was carried out. To compare how waste from different origins has different physical components. Using the Quartering Method, survey and analysis of the physical composition of solid waste of Khon Kaen Municipality. Khon Kaen Province The objective is to provide information on the quantity and physical composition of solid waste. So that relevant agencies can use this information to plan waste management, set guidelines, policies, and consider choosing appropriate and efficient waste management methods. To prevent impacts on the environment and community. From the study it was found that Solid waste from different origins Which consists of 1. Community (residence) 2. Community (with commerce) 3. Market 4. School 5. Hospital. There are 3 physical components of solid waste in large quantities: food scraps, plastic bags and paper. The details are as follows. Physical composition of food waste according to different origins the results of the study were arranged in descending order as follows: market 77.14%, community (with commercial trade) 65.44%, community (residential) 56.81%, school 36.80% and hospital 32.81%. Physical components of Solid waste in the form of plastic bags according to different origins the results of the study were arranged in descending order as follows: schools 24.54% (residential) 21.96%, hospitals 20.31%, markets 16.70%, communities (with commerce) 14.52% and the physical composition of waste. Paper waste according to different origins the results of the study were arranged in descending order as follows: schools 18.40%, hospitals 17.19%, communities (with commerce) 6.58%, communities (residential) 4.83%, and markets 3.97%
The composition of solid waste often varies according to era. Conditions of climate, seasons, economics and society, way of life, and habits. and consumption patterns of people in each community The composition of the solid waste shows the origin of each type of solid waste. In order to study the composition of solid waste generated in Khon Kaen Municipality. Khon Kaen Province Therefore, a survey and analysis of the physical composition of solid waste from various sources was carried out. To compare how waste from different origins has different physical components. Using the Quartering Method, survey and analysis of the physical composition of solid waste of Khon Kaen Municipality. Khon Kaen Province The objective is to provide information on the quantity and physical composition of solid waste. So that relevant agencies can use this information to plan waste management, set guidelines, policies, and consider choosing appropriate and efficient waste management methods. To prevent impacts on the environment and community. From the study it was found that Solid waste from different origins Which consists of 1. Community (residence) 2. Community (with commerce) 3. Market 4. School 5. Hospital. There are 3 physical components of solid waste in large quantities: food scraps, plastic bags and paper. The details are as follows. Physical composition of food waste according to different origins the results of the study were arranged in descending order as follows: market 77.14%, community (with commercial trade) 65.44%, community (residential) 56.81%, school 36.80% and hospital 32.81%. Physical components of Solid waste in the form of plastic bags according to different origins the results of the study were arranged in descending order as follows: schools 24.54% (residential) 21.96%, hospitals 20.31%, markets 16.70%, communities (with commerce) 14.52% and the physical composition of waste. Paper waste according to different origins the results of the study were arranged in descending order as follows: schools 18.40%, hospitals 17.19%, communities (with commerce) 6.58%, communities (residential) 4.83%, and markets 3.97%
Keyword Solid Waste Physical Composition Original Sources