วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2566


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     831032503.pdf

   หน้าที่ 24

กิตตินันท์ อัครนิธิยานนท์

CAS1503

ชื่อผู้วิจัย   กิตตินันท์ อัครนิธิยานนท์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อารีย์ นัยพินิจ2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) กลยุทธ์การจัดการฟาร์มสุกรให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) STRATEGIES OF SWINE FARM MANAGEMENT TO BE SUSTAINABLE BUSINESS
บทคัดย่อ ภาษาไทย การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาตัวแบบกลยุทธ์การจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้นหาทางเลือกและการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจฟาร์มสุกร วิเคราะห์สาเหตุของตัวชี้วัดเพื่อให้เกิดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยวิธีการวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพและนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมารวมกันในขั้นตอนการแปลผลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและทำให้ผลการวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น ผลการศึกษาพบว่า (1) กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ส่งผลในเชิงบวกต่อความยั่งยืนของธุรกิจฟาร์มสุกรด้านเศรษฐกิจ พบว่า บริษัทที่มีการใช้กลยุทธ์ระดับองค์กรแบบเติบโต มีอยู่ทั้งสิ้น 71.4% ของกลุ่มตัวอย่าง มีบริษัทที่มีการใช้กลยุทธ์ระดับองค์กรแบบคงที่คิดเป็น 28.6% ของกลุ่มตัวอย่าง กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ส่งผลในเชิงบวกต่อความยั่งยืนของธุรกิจฟาร์มสุกรด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าบริษัทที่มีการใช้กลยุทธ์ระดับองค์กรแบบเติบโต ทั้ง 7 บริษัท ไม่มีบริษัทที่มีการใช้กลยุทธ์ระดับองค์กรแบบคงที่ หรือบริษัทใดที่มีการใช้กลยุทธ์ระดับองค์กรแบบหดตัว (2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่ส่งผลในเชิงบวกต่อความยั่งยืนของธุรกิจฟาร์มสุกรด้านเศรษฐกิจ พบว่า บริษัทที่มีการใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่เป็นกลยุทธ์การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ทั้ง 7 บริษัท , กลยุทธ์การกำหนดสถานการณ์ดำเนินงานของหน่วยธุรกิจ มี 71.4% และกลยุทธ์ลดความเสียเปรียบสร้างความได้เปรียบ มี 85.71% ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พบว่า บริษัทที่มีการใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่เป็นกลยุทธ์การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ, กลยุทธ์การกำหนดสถานการณ์ดำเนินงานของหน่วยธุรกิจ และกลยุทธ์ลดความเสียเปรียบสร้างความได้เปรียบ ทั้ง 7 บริษัท และ (3) กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการที่ส่งผลในเชิงบวกต่อความยั่งยืนของธุรกิจฟาร์มสุกรด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พบว่า กลยุทธ์ทั้งหมดมีรายละเอียดของการกำหนดในแต่ละฟาร์มสุกรที่แตกต่างกัน แต่มีแนวทางในการกำหนดคล้ายกันโดยที่จะมีกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจ กลยุทธ์ด้านสังคม และกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกบริษัท
คำสำคัญ ความยั่งยืนของธุรกิจ; กลยุทธ์ระดับองค์กร; กลยุทธ์ระดับธุรกิจ; กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The aim of this study was to study a model of business management strategies for future sustainability. It aimes to find alternatives and formulate business strategies by analyzing the internal and external environment. of the pig farming business Analyze the reasons for the indicators to come up with a strategy that is appropriate for the business situation. Researchers use Survey research by qualitative research methods and combine data analysis results in the translation process to verify accuracy and to make the research results more complete. The results of the study found that (1) corporate strategy that had a positive effect on the sustainability of the economic pig farming business found that companies with a growth enterprise strategy There were a total of 71.4% of the sample. There were 28.6% of the sample companies using fixed enterprise strategies. Corporate strategy that positively affects the sustainability of the social and environmental pig farming business It was found that none of the seven companies that used a growth enterprise strategy had a fixed enterprise strategy. or any company with a shrinking corporate strategy (2) Business strategy that have a positive effect on the sustainability of the economic pig farming business It was found that 7 companies that use business-level strategies that are strategies to respond to economic changes Business unit tasks were 71.4%, and disadvantage reduction strategies were 85.71%. In social and environmental aspects, it was found that companies using business-level strategies that are economic change response strategies, operational situational strategies of the business unit and strategies to reduce disadvantages to create advantages for all 7 companies and (3) operational strategy that have a positive impact on the economic, social and environmental sustainability of the swine farming business. It is found that all strategies have different specifications for each swine farm. But there is a similar way of defining the economic strategy. social strategy and environmental strategies for all companies
The aim of this study was to study a model of business management strategies for future sustainability. It aimes to find alternatives and formulate business strategies by analyzing the internal and external environment. of the pig farming business Analyze the reasons for the indicators to come up with a strategy that is appropriate for the business situation. Researchers use Survey research by qualitative research methods and combine data analysis results in the translation process to verify accuracy and to make the research results more complete. The results of the study found that (1) corporate strategy that had a positive effect on the sustainability of the economic pig farming business found that companies with a growth enterprise strategy There were a total of 71.4% of the sample. There were 28.6% of the sample companies using fixed enterprise strategies. Corporate strategy that positively affects the sustainability of the social and environmental pig farming business It was found that none of the seven companies that used a growth enterprise strategy had a fixed enterprise strategy. or any company with a shrinking corporate strategy (2) Business strategy that have a positive effect on the sustainability of the economic pig farming business It was found that 7 companies that use business-level strategies that are strategies to respond to economic changes Business unit tasks were 71.4%, and disadvantage reduction strategies were 85.71%. In social and environmental aspects, it was found that companies using business-level strategies that are economic change response strategies, operational situational strategies of the business unit and strategies to reduce disadvantages to create advantages for all 7 companies and (3) operational strategy that have a positive impact on the economic, social and environmental sustainability of the swine farming business. It is found that all strategies have different specifications for each swine farm. But there is a similar way of defining the economic strategy. social strategy and environmental strategies for all companies
Keyword Business Sustainability; Corporate Strategy; Business Strategy; Operational Strategy