วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1613382457-14-HS003-T(129-135).pdf

  

กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์

CAS1025

ชื่อผู้วิจัย   กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
เชิดชัย อุดมพันธ์2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) อุปลักษณ์มโนทัศน์ความขัดแย้งทางการเมืองไทย : การศึกษาเชิงอรรถศาสตร์ปริชานในข่าวหนังสือพิมพ์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปลักษณ์มโนทัศน์ความขัดแย้งในหนังสือพิมพ์ไทยในช่วง พ.ศ. 2548–2557 ตามทฤษฎีการศึกษาอุปลักษณ์มโนทัศน์ (conceptual metaphor) ของเลคอฟและ จอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 1980) โดยเก็บข้อมูลจากข่าว บทความข่าวที่เป็นความขัดแย้งทาง การเมืองจากหนังสือพิมพ์จำนวน 2,880 ฉบับซึ่งรวบรวมไว้ในกฤตภาคออนไลน์ จากการวิจัยพบถ้อยคำ อุปลักษณ์ที่แสดงความขัดแย้ง 4,675 ถ้อยคำ และผู้ใช้ภาษามีมุมมองต่อความขัดแย้งผ่านอุปลักษณ์มโนทัศน์ 7 แบบ ได้แก่ ความขัดแย้งทางการเมืองคือการต่อสู้ ความขัดแย้งทางการเมืองคือไฟ ความขัดแย้งทาง การเมืองคือการแสดงบทบาทสมมติ ความขัดแย้งทางการเมืองคือเกม/ กีฬา ความขัดแย้งทางการเมืองคือ พฤติกรรมของสัตว์ ความขัดแย้งทางการเมืองคือความเจ็บป่วย และความขัดแย้งทางการเมืองคือความเชื่อ
อย่างไรก็ตามความขัดแย้งเป็นนามธรรมมีความซับซ้อนหลายมิติสามารถเสนอผ่านอุปลักษณ์มโนทัศน์ หลายแบบร่วมกัน โดยอุปลักษณ์มโนทัศน์แต่ละแบบที่พบจะสื่อสารลักษณะเด่นแต่ละมิติของความขัดแย้ง ได้แก่ ความขัดแย้งที่มีการแบ่งเป็น 2 ฝ่ายถูกนำมาสื่อสารผ่านอุปลักษณ์มโนทัศน์ ความขัดแย้งทางการเมือง คือการต่อสู้ ความขัดแย้งทางการเมืองคือพฤติกรรมของสัตว์ ความขัดแย้งทางการเมืองคือการแข่งขัน เกม/ กีฬา และ ความขัดแย้งทางการเมืองคือการแสดงบทบาทสมมติ นอกจากนี้ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิด ผลกระทบหรือความเสียหายถูกนำมาสื่อสารผ่านอุปลักษณ์มโนทัศน์ ความขัดแย้งทางการเมืองคือการต่อสู้ ความขัดแย้งทางการเมืองคือไฟ ความขัดแย้งทางการเมืองคือความเจ็บป่วย และ ความขัดแย้งทาง การเมืองคือความเชื่อ
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research was to study the conceptual metaphors of conflicts in Thai newspaper between 2005 – 2014, based on Lakoff and Johnson’s concept (1980), gathering political conflicts in online clipping from 2,880 newspapers. The research found the 4,675 metaphors expressed conflicts, and language users had perspectives towards conflicts through 7 types of conceptual metaphors; namely political conflict is the fight political conflict is fire political conflict is role play political conflict is game/sport political conflict is animal behavior political conflict is illness and political conflict is belief.
However, conflicts are abstracts which have multi-dimensional complex can be presented through a combination of multiple conceptions metaphors. Each conceptual metaphor found communicated the distinctive aspects of the conflicts; namely: a bipartisan conflict communicated through conceptual metaphors of political conflict is the fight political conflict is animal behavior political conflict is game/sport and political conflict is role play. Additionally, an impact or damage conflict communicated through conceptual metaphors of political conflict is fire political conflict is illness and political conflict is belief.
The objectives of this research was to study the conceptual metaphors of conflicts in Thai newspaper between 2005 – 2014, based on Lakoff and Johnson’s concept (1980), gathering political conflicts in online clipping from 2,880 newspapers. The research found the 4,675 metaphors expressed conflicts, and language users had perspectives towards conflicts through 7 types of conceptual metaphors; namely political conflict is the fight political conflict is fire political conflict is role play political conflict is game/sport political conflict is animal behavior political conflict is illness and political conflict is belief. However, conflicts are abstracts which have multi-dimensional complex can be presented through a combination of multiple conceptions metaphors. Each conceptual metaphor found communicated the distinctive aspects of the conflicts; namely: a bipartisan conflict communicated through conceptual metaphors of political conflict is the fight political conflict is animal behavior political conflict is game/sport and political conflict is role play. Additionally, an impact or damage conflict communicated through conceptual metaphors of political conflict is fire political conflict is illness and political conflict is belief.
Keyword Conflict, Conceptual Metaphor, Thailand’ s Politics, Cognitive Semantic